Posted tagged ‘talambuhay ng mga santo’

Ang Birhen ng Guadalupe

December 12, 2011

Pintakasi para sa mga hindi pa naisisilang na sanggol at ng Buhay

Araw ng Kapistahan: Disyembre 8

Madaling-araw ng Sabado, ika-9 ng Disyembre 1531.  Mula sa kanyang nayon (Tolpetiac), isang Mehikanong balo ang naglalakad patungo sa kumbento ng mga Misyonerong Pransiskano sa Tlaltelolco upang magsimba at mag-aral ng katesismo.  Walang anu-ano’y nakarinig siya ng isang malambing na awit sa burol ng Tepeyac at ng isang tinig na tumawag sa kanya. “Juanito, Juan Diegito,” wika ng tinig, “saan ka paroroon?  Ako si Mariang Mahal, laging Birheng Ina ng Diyos na totoo.  Hinahangad kong magkaroon ng isang simbahan sa pook na ito bilang tanda ng aking pag-ibig, awa, pagtulong at paglingap.  Ipatupad mo ito sa obispo ng Mexico.”  Nagpunta si Juan Diego sa lunsod ng Mexico upang isalaysay lahat kay Obispo Juan Zumarraga ang kahilingan ng Birhen, subalit hindi siya pinaniwalaan ng obispo, bagkus ay hinigan siya ng katibayan.

Sa huling pagpapakita sa kanya noong Disyembre 12, inutusan si Juan Diego ng Mahal na Birhen na magtungo sa bundok upang kumha ng mga bulaklak kahit na hindi pa panahon ng mga ito upang sumibol.  Pagbalik niya, ang Mahal na Birhen na rin ang nag-ayos ng mga rosas sa kanyang damit o balabal na kung tawagin ay tilma (isang kayo na parang sako ng bigas).  “Anak ko,” wika n Mahal na Birhen, “ito ang katibayang dadalhin mo sa obispo.  Sa kanya mo lamang ilalahad ang iyong balabal.”  Kapagdaka’y nagtungo si Juan sa obispo sa patatlong pagkakataon.  Nang makita ng obispo ang kahanga-hangang mga rosas, siya’y biglang nanikluhod, sampu ng kanyang mga kasama, at nasaksihan nila ang isang himala — ang magandang larawan ng Birhen sa tilma ni Juan Diego!

Pagkaraan, sumunod naman ang tiyuhin ni Juan na si Juan Bernardino na pinagpakitaan din ng Mahal na Birhen upang ilathala ang nais na pangalan ng Birhen: “Santa Maria ng Guadalupe Laging Birhen” — Coatalocpia sa wikang Mehikano, na nangangahulugang “nag-iingat sa ahas”.

 

ARAL:

Pagnilayan natin ang mga katagang ito ng Mahal na Birhen: “Ako ay isang Inang maawain sa iyo at sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa na nagmamahal at nananalig sa akin at humihingi ng aking tulong.  Dinidinig ko ang kanilang paghihinagpis at inaaliw sila sa kanilang kalungkutan at pagtitiis.”

 

Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

San Rafael

September 29, 2011

Arkanghel

Kilala bilang: anghel na tumulong sa pamilya ni Tobias

Patron ng: mga manggagamot at nga mga manlalakbay

 

Si SAN RAFAEL ay ang Arkanghel ng mga Kristiyanong naglalakbay patungong langit.  Siya ang inatasan ng Diyos na maging gabay ng tao sa landas tungo sa ating paghahanap ng mga kayamanan ng tunay na kaligayahan na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak.  Binibigyan din niya tayo ng liwanag upang makita natin at piliin ang daan ng Diyos, at tayo ay kanyang ipinagtatanggol mula sa anumang panganib maaari nating harapin sa ating paglalakbay pabalik sa Ama.  Si San Rafael ang nagturo kay Tobias kung paano gumawa ng ungguwento mula sa isang isda na siyang nakapagpagaling sa ama ng binata mula sa pagkabulag (Tob. 8:3; 12:15).

Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang “Lunas ng Diyos”.  Madalas siyang inilalarawan bilang isang anghel na may hawak na isda, sisidlan ng langis, at tungkod ng manlalakbay.

 

 

Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House

San Gabriel

September 29, 2011

Arkanghel

Kilala bilang: tagapagbalita ng Mensahe ng Diyos

Patron ng: mga communicator

 

Si SAN GABRIEL ang siyang tagapagdala ng mga balita ng pag-ibig o mga mensahe ng Diyos sa mga pinagpala at piniling nilalang.  Siya ang anghel na nagbalita sa Mahal na Birheng Maria ng plano ng Diyos sa kanya na maging Ina ng Kanyang Anak na si Jesus (Lucas 1:26-38); ang nagpakita kay Zacarias, ama ni San Juan Bautista, upang ibalita ang pagkakaroon nila ng kanyang asawang si Santa Isabel ng isang anak (Lucas 1:19-20).  Siya rin ang anghel na unang nagbalita kay Daniel nang nalalapit na Katapusan ng Daigdig (Daniel 8, 9).

Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang “Lakas ng Diyos”.  Madalas siyang inilalarawan bilang isang anghel na may hawak na isang sanga ng mga liryo.

 

Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.