Mga Pagbasa: 4 Nobyembre 2010 (Huwebes)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Filipos 3: 3-8a

 

Mga kapatid:  Ngunit tayo ang tunay na sunat, na alinsunod sa espiritu ng Dios ay naglilingkod tayo sa kanya at ipinagkakapuri si Cristo Jesus at di nagtitiwala sa laman, bagaman ako’y maaaring magtiwala rin sa laman.

Kung may taong naniniwalang maaaring manalig sa laman, ako’y lalong nakahihigit sa kanya:

Sinunat ako nang ikawalong araw, nanggaling sa lahi ng Israel, sa lipi ni Benjamin, isang Hebreong nagmula sa mga Hebreo; isang Pariseo kung pag-uusapan ang Batas; tungkol sa pagmamalasakit isang tagausig ng Iglesia, tungkol sa kabanalang galling sa Batas isang taong walang pagkukulang.

Ngunit ang lahat ng mga bagay na aking pinakikinabangan noong una ya niwawalang-kabuluhan ko ngayon alang-alang kay Cristo.

Sa katunayan, ang lahat ng bagay ay inaari kong walang halaga, kung ihahambing sa pinakamahalagang bagay, ang makilala si Cristo Jesus, na aking Panginoon.

 

Salmo Responsorio

104: 2-3. 4-5. 6-7

Magagalak ang puso ng mga dumudulog sa Panginoon.

 

Ebanghelio

Lucas 15: 1-10

 

Ang Nawawalang Tupa at Salaping Pilak

Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus.  Nagbulung-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba.  Ang sabi nila, “Ang taong ito’y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila.”  Kaya’t sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito:

“Kung ang sinuman sa inyo ay may 100 tupa, at mawala ang isa, ano ang gagawin niya?  Iiwan ang siyamnapu’t siyam sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba?  Kapag nasumpungan na’y masaya niyang papasanin ito.  Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay.  Sasabihin niya, ‘Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala!’  Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi’t tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa siyamnapu’t siyam na matuwid na hindi nangangailangang magsisi.”

“O kaya, kung ang isang babae ay may sampung salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya?  Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba?  Kapag nasumpungan na ito ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay.  Sasabihin niya, ‘Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak!’  Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi’t tumalikod sa kanyang kasalanan.”

 

Source:

Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Version). Manila: Philippine Bible Society.

 

Click thumbnail to hear today's Gospel reflection

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: