Mga Pagbasa: 5 Nobyembre 2010 (Biyernes)

Unang Pagbasa

Pasimula ng sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Filipos 3:17 – 4:1

 

Tularan ninyo ako, mga kapatid, at tingnan ninyo ang mga namumuhay ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin.  Sapagkat marami sa mga sinasabi kong lagi sa inyo at ngayon ay aking inuulit nang may luha na namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Cristo.  Ang kahihinatnan nila ay kapahamakan, ang dios nila ay ang tiyan, ang kanilang dangal ay kanilang kahihiyna, nagugumon ang kanilang isipan sa mga bagay na makalupa.

An gating bayan namanay nasa kalangitan na doon ay hinihintay natin ang Manunubos, ang Panginoong Jesucristo.  Siya ang magbibigay ng panibagong anyo sa ating hamak na katawan upang itulad sa kanyang maluwalhating katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihan na kanyang ginagamit upang ipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay.

Kaya, mga kapatid kong minamahal at minimithi, aking lugod at karangalan, magpakatatag sana kayo sa Panginoon, aking mga nililiyag.

 

Salmo Responsorio

Salmo 121:1-5

R) Tayo’y magalak sa pagtungo sa bahay ng Panginoon.

 

Ebanghelio

Lucas 16:1-8

 

Ang Talinghaga Tungkol sa Tusong Katiwala

 

Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, “May isang mayaman na may isang katiwala.  Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian.  Kaya’t ipinatawag niya at tinanong: ‘Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo?  Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko.’  Nawika ng katiwala sa sarili, ‘Aalisin na ako ng aking panginon sa pangangasiwa.  Ano ang gagawin ko?  Hindi ko kayang magbungkal ng lupa; nahihiya naman akong magpalimos.  A, alam ko na ang aking gagawin!  Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan.’

Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang panginoon.  Tinanong niya ang una, ‘Gaano ang utang mo sa aking panginoon?’  Sumagot ito, ‘Sandaang tapayang langis po.’  ‘Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang.  Dali!  Maupo ka’t gawin mong limampu,’ sabi ng katiwala.  At tinanong naman niya ang isa, ‘Ikaw, gaano ang utang mo?’  Sumagot ito, ‘Sandaang kabang trigo po.’  ‘Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang,’ wika niya.  ‘Isulat mo, walumpu.’  Pinuri ng panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito.  Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga maka-Diyos.”

 

Source:

Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Version). Manila: Philippine Bible Society.

Click thumbnail to hear today's Gospel reflection

 

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: