Mga Pagbasa: 6 Nobyembre 2010 (Sabado)


Unang Pagbasa

Pagbasa sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Filipos 4:10-19

 

Mga Kapatid: Lubha akong nagalak sa Panginoon sapagkat sa wakas ay nanariwa rin ang inyong pagmamalasakit sa akin; tunay ngang may malasakit kayo sa akin, lamang ay wala kayong pagkakataon upang ipakita ito.

Hindi ko sinasabi ito dahil sa aking pangangailangan, sapagkat natuto na akong masiyahan ano man ang kalagayan ko.  Alam ko ang mabuhay sa paghihkahos at ang mabuhay sa kasaganaan.

Sa lahat ng panahon at dako ay natuto akong mabusog at magutom, maging masagana at maging salat.  Ang lahat ay kaya ko sa tulong Niyaong nagpapalakas sa akin.

Gayon man, magaling ang inyong ginawa nang kayo ay makiramay  sa aking mga kapighatian.  Tantuin ninyo, mga taga-Filipos, na mula pa nang mga unang araw ng pangangaral ng Ebanghelio nang umalis ako sa Macedonia, walang ibang Iglesia na nakihati sa akin sa pagbibigay at sa pagtanggap kundi kayo lamang.

Sa Tesalonica ay minsan at makalawa kayong nagpadalang-tulong sa aking pangangailangan.  Hindi sa ako’y naghahanap ng kaloob, kundi hinahangad ko ang paglaki ng bunga sa inyong kapakanan.

Ang lahat ay tinanggap ko at labis pa. Sumasagana ako dahil sa tinanggap ko kay Epafrodito ang inyong ipinadala, na mahalimuyak ang bango, isang haing kaayaaya at kalugud-lugod sa Dios.

Tulungan nawa kayo ng aking Dios sa lahat ng kailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan, nang may kaluwalhatian kay Cristo Jesus.

Ito ang mga salita ng Dios.

 

Salmo responsorio

Salmo 112:1-9

R)  Mapalad ang taong may takot sa Panginoon.

 

Ebanghelio

Lucas 16:9-15

 

At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita, “Kaya’t sinasabi ko sa inyo: gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito.  Maubos man ito’y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan.  Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay; ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay.  Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan?  At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para  sa inyo?

“Walang makapaglilingkod nag sabay sa dalawang panginoon.  Sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa.  Hindi ninyo mapaglilingkuran nang sabay ang Diyos at ang kayamanan.”

Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus, sapagkat sakim sila sa salapi.  Kaya’t sinabi niya sa kanila, “Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso.  Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos.”

 

Source:

Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Version). Manila: Philippine Bible Society.

 

Click thumbnail to hear today's Gospel reflection

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: