Mga Pagbasa: 10 Nobyembre 2010 (Wednesday)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa sulat ni San Pablo Apostol kay Tito 3: 1-7

 

Pinakamamahal: Ipaalaala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa mga maykapangyarihan, na maging masunurin, humanda sa lahat ng gawang mabuti, na huwag lapastanganin ang kapuwa, huwag makipagbasag-ulo, kundi mapagpahinuhod at maamo sa lahat ng tao.

Sapagkat tayo man, noong una, ay kulang sa pag-iisip, mapagsalangsang, naligaw, alipin ng lahat ng uri ng masasamang hilig at pithaya, nagugumon sa kasamaan at kainggitan, kinapopootan at napopoot sa isa’t isa.

Subalit lumitaw ang kagandahang-loob ng Dios na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa mga tao.

Iniligtas niya tayo hindi sa kabanalan na ating nagawa,  kundi alang-alang sa kanyang awa, sa kaparaanan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabagong ganap ng Espiritu Santo, na masagana niyang ibinuhos sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas.

Tayo ay naligtas sa tulong ng kanyang biyaya at naging tagapagmana, ayon sa pag-asa, ng buhay na walang hanggan.

 

Salmo Responsorio

Salmo 23: 1-3a. 3b-4. 5-6

R.  Ang Panginoon ay aking pastol, di ako mangangailangan ng ano man.

 

Ebanghelio

Lucas 17: 11-19

 

Ang Pagpapagaling sa Sampung Ketongin

Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea.  Nang papasok na siya sa isang nayon, siya’y sinalubong ng sampung ketongin.  Tumigil sila sa malayu-layo at humiyaw ng: “Jesus!  Panginoon!  Mahabag po kayo sa amin!”  Nang makita sila ay sinabi niya, “Humayo kayo at pakita sa mga saserdote.”  At samantalang sila’y naglalakad, gumaling sila.  Nang mapuna ng isa na siya’y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos.  Nagpatirapa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat.  Ang taong ito’y Samaritano.  “Hindi ba sampu ang gumaling?” tanong ni Jesus.  “Nasaan ang siyam?  Wala bang nagbabalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?”  Sinabi ni Jesus sa kanya, “Tumindig ka’t humayo sa iyong lakad!  Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig.”

 

Source:

Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Version). Manila: Philippine Bible Society.

 

Click thumbnail to hear today's Gospel reflection

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: