Mga Pagbasa: 11 Nobyembre 2010 (Huwebes)


Unang Pagbasa

Pagbasa sa sulat ni San Pablo Apostol kay Filemon 1:7-20

 

Pinakamamahal: Lubha kong ikinagalak at ikinaaliw ang iyong pagmamahal, sapagkat ang puso ng mga banal ay naginhawahan dahil sa iyo, O kapatid!

Dahil dito, kahit ako ay may matuwid pakundangan kay Cristo na mag-utos sa iyo ng tungkulin mo, gayon man nakikiusap ako sa iyo sa ngalan ng pag-ibig— akong si Pablo, na matanda na at ngayon ay bilanggo dahil kay Cristo Jesus.

Ipinakikiusap ko sa iyo ang aking anak na si Onesimo, na isinilang ko sa aking pagkabilanggo, na noong una ay hindi napakikinabangan ngunit ngayon ay kapaki-pakinabang sa ating dalawa.

Pinabalik ko siya sa iyo, na waring sarili kong puso.  Ibig ko sanang pigilin siya sa piling ko upang maglingkod sa akin sa halip na sa iyo habang nabibilanggo ako dahil sa Ebanghelio.

Subalit hindi ko nais na gumawa ng ano man kung hindi ka muna pumapayag upang ang iyong mabuting gawa ay huwag maging pilit kundi kusa.

Marahil ay dahil dito kung kaya siya nahiwalay sa iyo nang sandaling panahon, upang siya ay makasama mo magpakailan man, hindi na bilang alipin kundi higit pa sa alipin, isang kapatid na mahal lalong lalo na sa akin, ngunit gaano pa sa iyo, maging sa laman at sa Panginoon!

Kaya kung inaari mo akong kaibigan, tanggapin mo sana siya na gaya ng sarili ko.  Kung siya man ay nagkasala sa iyo o nagkautang kaya, singilin mo sa akin.

Akong si Pablo na sumusulat nito sa sarili kong kamay ang siyang magbabayad, huwag nang sabihing utang mo sa akin ang iyong sarili.  Oo nga kapatid, paligayahin mo ako sa Panginoon, aliwin mo ang aking puso alang-alang kay Cristo.

 

Salmo Responsorio

Salmo 145:8-9a. 9bc-10

 

R)  Mapapalad ang taong tinutulungan ng Dios ni Jacob.

 

Ebanghelio

Lucas 17:20-25

 

Ang Pagtatatag ng Kaharian ng Diyos

Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos.  Sumagot siya, “Ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan.  At wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini.  Sapagkat ang totoo’y nagsimula nang maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa kanya.”

At sinabi niya sa mga alagad, “Darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng Anak ng Tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon.  At may magsasabi sa inyo, ‘Naroon siya!’ o, ‘Narini siya!’  Huwag kayong pumunta upang siya’y hanapin.  Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang Anak ng Tao’t darating na parang kidlat.  Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap, at itakwil ng mga tao sa ngayon.

 

Source:

Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Version). Manila: Philippine Bible Society.

 

 

Click this to hear today's Gospel reflection

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: