Mga Pagbasa: 12 Nobyembre 2010 (Biyernes)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa ikalawang sulat ni San Juan Apostol 4-9

 

Hinirang na Ginang:  Lubos kong ikinagalak ang makita ang iyong mga anak na namumuhay ayon sa katotohanan, alinsunod sa utos na tinanggap natin sa Ama.

At ngayon isinasamo ko sa iyo, Ginang, hindi waring sumusulat ako sa iyo ng isang panibagong utos, kundi ng utos ding tinanggap natin noon pang una, na magmahalan sana tayo.

Ganito nga ang pag-ibig: mabuhay tayo ayon sa kanyang mga utos; ito naman ang iniuutos, gaya ng inyong narinig nang una, na panuntunan ninyo ang pag-ibig.

Sapagkat nagkalat sa daigdig ang maraming magdaraya na ayaw kumilala na si Jesucristo ay nagkatawang-tao; ganyan nga ang magdaraya at anticristo.

Mag-ingat sana kayo upang di mawala ang inyong pinagpaguran bagkus makamit ninyo ang lubos na kagantihan.  Ang sino mang lumampas at di nananatili sa aral ni Cristo ay hindi sumasa-Dios; ang nananatili sa aral ay sumasa Ama at sa Anak.

 

Salmo Responsorio

Salmo 118: 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

R) Mapapalad ang mga tumatahak sa batas ng Panginoon.

 

Ebanghelio

Lucas 17: 26-37

 

Ang pagparito ng Anak ng Tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe.  Noon, ang mga tao’y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong.  Dumating ang baha at namatay silang lahat.  Gayon din noong panahon ni Lot – ang mga tao’y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim, at nagtatayo ng bahay.  Ngunit nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat.  Gayon din sa pagdating ng Anak ng Tao.

Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay.  Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi.  Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot.  Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito; ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito.  Sinasabi ko sa inyo: may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon; kukunin ang isa at iiwan ang isa.  May dalawang babaing magkasamang gumigiling; kukunin ang isa at iiwan ang isa.  [May dalawang lalaking gumagawa sa bukid; kukunin ang isa at iiwan ang isa.]”  “Saan po, Panginoon?” tanong ng kanyang mga alagad.  Sumagot siya, “Kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre.”

 

Source:

Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Version). Manila: Philippine Bible Society.

Click this to hear today's Gospel reflection

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: