Mga Pagbasa: 14 Nobyembre 2010 (Linggo)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa ikalawang aklat ni propeta Malaquias 3: 19-20a

 

Narito, dumarating ang isang araw na nagniningas na tulad ng isang apuyan.  Laht ng palalo at nagsisigawa ng masama ay magiging dayami at tutupukin sila ng araw na dumarating, wika ng Panginoon ng mga hukbo, hanggang sa walang matirang ugat at sanga sa kanila.

Ngunit sa inyo na may takot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katarungan.

 

Salmo Responsorio

Salmo 97: 5-6. 7-8.9

 

R: Huhukuman ng Panginoon ang mga bayan nang may katarungan.

 

Ebanghelio

Lucas 21: 5-19

 

Tungkol sa Pagkawasak ng Templo

 

Pinag-uusapan ng ilan sa kanila ang templo – ang kahanga-hangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao.  Kaya’t sinabi ni Jesus, “Darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato.”

 

Mga Kahirapan at Pag-uusig na Darating

 

Tinanong nila si Jesus, “Guro, kalian po ito mangyayari?  At ano ang magiging palatandaan na ito’y magaganap na?”

Sumagot siya, “Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman!  Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ‘Ako ang Mesiyas!’ at ‘Dumating na ang panahon!’  Huwag kayong susunod sa kanila.  Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan.  Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas.”  At sinabi pa niya, “Makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian.  Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba’t ibang dako.  May lilitaw na mga kakila-kilabot na bagay at mga kagila-gilalas na tanda buhat sa langit.

Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo’t uusigin.  Kayo’y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo.  At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at gobernador.  Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin.  Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili; sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa intong mga kaaway.  Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan.  At ipapapatay ang ilan sa inyo.  Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok.  Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan.”

 

Source:

Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Version). Manila: Philippine Bible Society.

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

One Comment on “Mga Pagbasa: 14 Nobyembre 2010 (Linggo)”

  1. Camille Dolar Says:

    this is a very good gospel to share 🙂 Thank you Lord..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: