Mga Pagbasa: 18 Nobyembre 2010 (Huwebes)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ng Apocalipsis 5:1-10

Akong si Juan ay may nakitang isang balumbon sa kanan ng nakaupo sa luklukan, na may sulat sa loob at sa labas ay may pitong tatak.

At nakita ko ang isang malakas na anghel na sumisigaw ng ganito:  S”Sino ang karapat-dapat na magbukas ng balumbon at sumira ng mga tatak?”  Ngunit walang sino man sa langit, sa lupa o sa ilalim man ng lupa na makapagbukas ng balumbon at makatingin.

At nanangis ako nang gayon na lamang sapagkat walang naging karapat-dapat na magbukas at tumingin sa balumbon.  Subalit sinabi sa akin ng isa sa mga matanda: “Huwag kang tumangis, tingnan mo nagtagumpay ang Leon ng lipi ni Juda, na ugat ni David, upang buksan ang balumbon at ang pitong tatak nito.”

Doon sa gitna, sa pagitan ng luklukan na may apat na buhay na kinapal at ng matatanda, ay nakita kong nakatayo ang isang kordero na waring pinatay, na may pitong mata, na siyang pitong Espriritu ng Dios na sinugo sa sangkalupaan.  Lumapit ang kordero upang kunin ang balumbon sa kanan ng nakaupo sa luklukan.  Pagkakuha noon, ang apat na buhay na kinapal at ang dalawampu’t apat na matanda ay nagpatirapa sa harap ng kordero, na ang bawat isa ay may dalang kudyapi at kopang ginto na puno ng pabango na siyang mga panalangin ng mga banal.

Nagsiawit ng isang bagong awitin na ang wika:  “Karapat-dapat ka na tumanggap ng balumbon at sumira ng mga tatak nito, sapagkat pinaty ka at tinubos mo sa Dios sa pamamagitan ng iyong dugo ang mga kaluluwa ng lahat ng lipi, wika, bayan at bansa; alang-alang sa aming Dios sila’y ginawa mong isang kaharian ng mga pari na maghahari sa lupa.”

 

Salmo Responsorio

Salmo 149: 1-2. 3-4. 5-6a. 9a

R)  Ginawa tayo ng Dios na kaharian ng mga pari.

 

Ebanghelio

Lucas 19: 41-44

Nang malapit na siya sa Jerusalem at matanaw niya ang lunsod, ito’y kanyang tinangisan.  Sinabi niya, “Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan!  Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin.  Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa sa magkabi-kabila.  Wawasakin ka nila, at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog.  At ni isang bato’y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka.”

 

Source:

Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Version). Manila: Philippine Bible Society.

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: