Mga Pagbasa: 19 Nobyembre 2010 (Biyernes)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ng Apocalipsis 1: 8-11


Akong si Juan ay may narinig na tinig mula sa langit na nagsalita sa akin: “Yumaon ka, kunin mo ang bukas na aklat sa kamay ng anghel na nakatayo sa dagat at sa lupa.”

At pinaroon ko ang anghel upang hingin sa kanya ang munting aklat.

Winika niya sa akin: “Kunin mo ito at kanin; ito ay papait sa iyong tiyan at magiging kasintamis ng pulut-pukyutan sa iyong bibig.”  Kaya kinuha ko ang munting aklat na hawak ng anghel at aking kinain.

Sa aking bibig ay naging kasintamis ng pulut-pukyutan ngunit nang kanin ko ay pumait ang aking tiyan.  At winika niya sa akin:  “Nararapat na bumigkas ka ng mga panibagong hula hinggil sa maraming bayan, bansa, wika at hari.”

 

Salmo Responsorio

Salmo 118: 57. 72. 76-77 127-128. 129-130


R) Mahal ko ang iyong kautusan, O Panginoon.

 

Ebanghelio

Lucas 19:45-48

 

Pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda.  Sinabi niya sa mga ito, “Nasusulat: ‘Ang aking bahay ay tatawaging bahay-dalanginan.’  Ngunit ginawa ninyong ‘pugad ng mga magnanakaw’.”

Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo.  Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, atng mga pangunahin ng bayan na siya’y ipapatay.  Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan.

 

Source:

Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Version). Manila: Philippine Bible Society.

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: