Mga Pagbasa: 24 Nobyembre 2010 (Miyerkules)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ng Apocalipsis   15: 1-4


Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kababaghan: pitong anghel na may pitong salot na siyang kahulihulihan sapagkat sa kanila ay nagwawakas ang galit ng Dios.

Nakita ko ang tila isang dagat na kristal na may kahalong apoy, at sa tabi nito ay nakatayo ang nagsipagtagumpay laban sa halimaw at sa kanyang larawan at sa bilang ng kanyang pangalan, na may hawak na mga kudyapi ng Dios.

Inaawit nila ang awit ni Moises na lingcod ng Dios at ang sa Kordero na ang wika: “Dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa, O Panginoong Dios na makapangyayari sa lahat.

Matuwid at tunay ang iyong mga daan, O Hari ng mga bansa.!  O Panginoon, sino ang hindi matatakot at di magbibigay-dangal sa iyong ngalan?

Sapagkat ikaw lamang ang Banal, at lahat ng bansa ay magsisilapit upang sumamba sa iyo, sapagkat nahayag ang iyong mga kahatulan.”

 

Salmo Responsorio

Salmo 97: 1. 7-8. 9


R.  Kahanga-hanga ang iyong mga gawa, O makapangyarihang Dios.

 

Ebanghelio

Lucas  21: 12-19


Nang panahong iyon, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad: Kayo’y darakpin at uusigin upang dalhin sa mga sinagoga at mga bilangguan at iharap  sa mga hari at mga gobernador nang dahil sa aking pangalan, at ito ang magiging pagkakataon ninyo upang magbigay ng patotoo.

Isaloob nonyong mabuti sa huwag umisip kung paani ipagsasanggalang ang inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungan na di masasalang o malalabanan kaya ng lahat ng inyong mga kaaway.

Kayo ay ipagkakanulo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at papatayin nila ang ilan sa inyo; kayo’y kapopootan ng lahat nang dahil sa aking pangalan. Datapwat kahit isabg buhok sa inyong ulo ay hindi mawawala. Sa inyong tiyaga ay maililigtas ninyo ang inyong mga kaluluwa.

 

Source:

Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Version). Manila: Philippine Bible Society.

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: