Mga Pagbasa: 25 Nobyembre 2010 (Huwebes)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ng Apocalipsis 18: 1-2. 21-23; 19:1-3. 9a

 

Akong si Juan ay may nakitang isang anghel na bumaba mula sa langit, na may malaking kapangyarihan, at dahil sa kanyang ningning ay nagliwanag ang lupa.

At sumigaw siya ng ganito: “Bumagsak na, bumagsak na ang Babiloniang dakila.  Naging tirahan ng mga demonio, yungib ng lahat ng espiritung karumaldumal at ng lahat ng ibong marumi at kasuklam-suklam.

Pagkatapos, binuhat ng isang malakas na anghel ang isang bato na gaya ng malaking gilingan at itinapon sa dagat na ang sabi: “Ganyan ibubulid nang ubod-lakas ang Babilonia na dakilang lunsod at din a makikita.

Kailan man din na maririnig ang tinig ng mga manunugtog ng kudyapi, mga mang-aawit, mga taga-ihip ng plawta at trompeta; wala nang manggagawa ng ano mang hanapbuhay ang matitira sa iyo; ang ingay ng gilingan ay di maririnig.

Ang liwanag ng iyong ilawan ay din a magniningas; at ang tinig ng magkasintahang lalaki at babae ay di na maririnig sa iyo, sapagkat ang iyong mga mangangalakal ay naging dakila sa lupa at lahat ng mga bansa ay nailigaw ng iyong panggagaway.

Pagkatapos nito, narinig ko ang gaya ng isang malakas na tinig ng makapal na pulutong sa langit na anila:  Aleluya, ang kaligtasan, kaluwalhatian at kapangyarihan ay sa ating Dios, sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga kahatulan: hinatulan niya ang masamang babae nagpasama sa lupa dahil sa kanyang kahalayan at ipinaghiganti sa kanya ang dugo ng kanyang mga lingkod.”

Winika sa akin: “Isulat mo:  Mapapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kasal ng Kordero.”

 

Salmo responsorio

Salmo 99: 2. 3. 4. 5

 

R)  Mapapalad ang mga tinatawag sa piging ng Kordero.

 

Ebanghelio

Lucas 21: 20-28

 

Nang panahong iyon, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Kapag nakita ninyong nakukubkob ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyo na malapit na ang kanyang pagkawasak. Kung magkagayon, magsitakas sa kabundukan ang mga nasa Judea, magsialis ang mga nasaloob ng lungsod, huwag magsiuwi ang mga nasa bukid.

Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti, upang matupad ang lahat ng bagay na nakasulat. Sawimpalad ang mga nagdadalangtao o mga nagpapasuso sa mga araw na yaon. Sapagkat malaking sakuna ang sasapit sa lupain at galit sa baying ito.

Mabubuwal sila sa talim ng tabak, dadalhing mga bihag sa lahat ng bansa at yuyukuran ng mga Hentil ang Jerusalem hanggang sa maganap ang kapanahunan ng mga Hentil.

“Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, mamimighati ang mga tao at malilitp dahil sa ugong ng dagat at mga tao sa takot at pangamba dahil sa mga bagay na darating sa daigdig; sapagkat mangamngatal ang mga lakas na kalangitan.

Kung magkagayon ay makikita nila ang Anak ng tao na dumarating sa isang alapaap, taglay ang malaing kapangtayihan at kaluwalhatian. Kapang nagaganap na ang mga bagay na ito, maghandana kayo at itaas ang ulo, sapagkat nalalapit ang inyong kaligtasan.”

 

Source:

Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Version). Manila: Philippine Bible Society.

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: