Mga Pagbasa: 26 Nobyembre 2010 (Biyernes)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ng Apocalipsis    20: 1-4. 11. 21:2


Akong si Juan ay may nakitang isang anghel na hawak ang susi ng malaking kalaliman, at ang isang malaking tanikala.  Hinuli niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos nang sanlibong taon.

Pagkabulid sa kanya sa malaking kalaliman, ipininid ito at tinatakan, nang huwag nang iligaw ang mga bansa hanggang sa lumipas ang sanlibong taon.  Pagkatapos ay pawawalan siya sa sandaling panahon.

At nakakita ako ng mga luklukan at nagsiupo roon ang mga may kapangyarihan humukom.  Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa pagpapatotoo kay Jesus at sa salita ng Dios, at yaong mga hindi sumamba sa halimaw ni sa kanyang larawan, hindi natatakan sa noon o sa kamay.  Nabuhay sila at naghari na kasama ni Cristo sa loob ng sanlibong taon.

Sumunod, nakita ko ang isang malaking luklukang puti at ang nakaupo roon.  Sa harapan niya ay tumakas ang lupa at ang langit at di na Makita ang kanilang bakas.

At nakita ko ang banal na lunsod,  ang bagong Jerusalem sa bumababa mula sa langit buhat sa Dios, na gaya ng isang kasintahang babae na nagagayakang talaga sa esposo.

 

Salmo Responsorio

Salmo 83: 3. 4. 5-6a. 8a

 

R) Ang tirahan ng Panginoon ay nasa piling ng mga tao.

 

Ebanghelio

Lucas 21: 29-33


Nang panahong iyon, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: Tingnan ninyo ang punong igos at ang ibang mga punungkahoy. Kung nakikita ninyong nag-uusbong na ang mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw.

Gayon din naman, pagkakita ninyo na nangyayari na ang mga bagay na ito, tantuin na malapit na ang kaharian ng Dios.

Tunay kong sinasabi sa inyo na hindi lilipas ang lahing ito hanggang di nagaganap ang lahat ng ito. Ang langit at lupa ay lilipas ngunit ang aking mga salita ay di lilipas.

 

Source:

Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Version). Manila: Philippine Bible Society.

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: