Mga Pagbasa: 1 Disyembre 2010 (Miyerkules)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ni propeta Isaias 25: 6-10a

 

Sa araw na iyon, sa bundok na ito ang lahat ng bansa ay ipaghahanda ng Panginoong makapangyarihan ng isang piging sagana sa pagkain, isang piging sagana sa masasarap na alak ng matataba at malinamnam na ulam, ng mga piling alak.  Sa ibabaw ng bundok na ito ay hahawiin ang lambong na tumatakip sa lahat ng bayan, ang panakip na nakalahad sa lahat ng bansa.  Papawiin niya ang kamatayan magpakailan man at papahiran ng luha ng Panginoon ang lahat ng mukha, at sa sangkalupaan ay aalisin sa kanyang bayan ang kadustaan.  Iyan ang sabi ng Panginoon.

Sasabihin sa araw na iyon:  Narito ang ating Dios, na ating inaasahang magliligtas sa atin:  Siya ang Panginoon, na ating inaasahan.  Magsaya tayo at magalak sa kanyang pagliligtas.  Sapagkat sa bundok na ito ay mamamahinga ang kamay ng Panginoon.

 

Salmo Responsorio

Salmo 22: 1-3a. 3b-4a. 5. 6)

R.  Maninirahan ako sa bahay ng Panginoon habang buhay.

 

Ebanghelio

Mateo 15: 29-37

 

Pinagaling ni Jesus ang marami at Pinarami ang mga Tinapay

 

Nang panahong iyon, nagtungo si Jesus sa tabi ng Dagat ng Galilea.  At dinumog siya ng makapal na tao na may dalang mga pipi, mga bulag, mga pilay, mga pingkaw at iba pang marami; nang ilagay sila sa kanyang paanan ay pinagaling ni Jesus.  Dahil diyan ay namangha ang makapal na tao nang makita nilang nagsasalita ang mga pipi, lumalakas ang mga pilay at nakakakita ang mga bulag, kaya nagpuri sila sa Dios ng Israel.

Samantala, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at winika sa kanila, “Nahahabag ako sa mga tao sapagkat tatlong araw nang sumusunod sa akin, at ‘di sila kumakain; hindi ko ibig na sila ay pauwiing gutom, at baka manlupaypay sa daan.”  Sumagot sa kanya ang mga alagad, “Saan tayo kukuha sa ilang na ito ng sapat na tinapay upang mabusog ang napakaraming taong ito?”  “Ilang tinapay mayroon kayo?” ang tanong ni Jesus sa kanila.  Sumagot sila, “Pito, at ilang maliliit na isda.”

Pinaupo ni Jesus ang mga tao sa lupa.  Kinuha niya ang pitong tinapay at mga isda, nagpasalamat at pagkahati sa mga iyon ay kanyang iniabot sa mga alagad upang ipamigay sa mga tao.  Kumain ang lahat at nabusog at sa pinagputul-putol na lumabis ay napuno ang pitong bakol.

 

Source:

Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Version). Manila: Philippine Bible Society.

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: