Mga Pagbasa: 3 Disyembre 2010 (Biyernes)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ni propeta Isaias 29:17-24

 

Ito ang mga sinasabi ng Panginoong Dios.  Mula rito sumandali na lamang at magiging mabungang taniman ang Libano, at ang taniman ay magiging isang gubat.  Sa araw na iyon ay maririnig ng mga bingi ang mga salita ng aklat, at buhat sa dilim at lihim ay makakakita na ang mga bulag.  Ang mga mabababa ay magtatamasa ng ibayong galak sa Panginoon at magsasayang mabuti ang mga pinakamaralita at Banal ng Israel.

Sapagkat ang maniniil ay mawawala na, ang manlilibak ay mapaparam na, at lahat ng nagsisigawa ng kabuktutan ay malilipol, ang mga nagpapahamak ng kapuwa sa pamamagitan ng pangungusap; iyong mga naglalagay ng mga umang sa mga may kapangyarihan at inililiko ang karapatan ng matuwid.

Kaya nga sinasabi ng Panginoon,  Dios ng sambahayan ni Jacob,  na siyang tumubos kay Abraham:  Hindi na mapapahiya si Jacob o mamumula man ang kanyang mukha.

Sapagkat kapag nakita niya ang kanyang mga anak, na gawa ng aking kamay, sa kanyang piling ay aariing banal ang aking pangalan.  At ipagbubunyi nilang banal ang Banal ni Jacob at matatakot sila sa Dios ng Israel.  Ang mga nagsitiwalag sa diwa ay matututo ng karunungan at iyon namang nagbubulung-bulungan ay matututo ng aral.

 

Salmo Responsorio

Salmo 26: 1. 4. 13-14

R) Ang Panginoon ay aking liwanag at kaligtasan.

 

Ebanghelio

Mateo 9: 27-31

 

Ang Dalawang Bulag na Sumampalataya kay Jesus ay Gumaling

 

Nang panahong iyon, nang lisanin ni Jesus ang nasabing pook, sinundan siya ng dalawang bulag na sumisigaw, “Maawa ka sa amin, Anak ni David!”  Pagdating niya sa bahay ay humarap sa kanya ang dalawang bulag, at sinabi ni Jesus sa kanila, “Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito sa inyo?”  “Oo, Panginoon,” ang sagot nila.  Nang magkagayon ay hinipo niya ang kanilang mga mata na ang sabi, “Mangyari nawa sa inyo ang inyong sinasampalatayanan.”

At nadilat ang kanilang mga mata.  Pagkatapos mahigpit na pinagbilinan sila ni Jesus, “Sikapin sana ninyong huwag sabihin ito kanino man.”  Datapuwat pagkaalis nila ay ipinamalita siya sa buong lupaing iyon.

 

Source:

Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Version). Manila: Philippine Bible Society.

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: