Mga Pagbasa: 4 Disyembre 2010 (Sabado)

 

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ni propeta Isaias 30: 18-21. 23-26

 

Ito ang mga sinasabi ng Panginoon, banal na Dios ng Israel.

Naghihintay ang Panginoon upang bigyan kayo ng awa, kaya’t babangong mahahabag sa inyo, sapagkat ang Panginoon ay Dios na makatarungan.  Ang lahat ng umaasa sa kanya ay mapapalad.  Tunay, O bayan ng Sion, maninirahan kayo sa Jerusalem, hindi na  kayo iiyak kailan man; magdadalang-habag siya sa iyo, dahil sa iyong nagmamakaawang pagdaing; sasagutin niya ang inyong mga pagtawag.

Pakakanin nga kayo ng Panginoon ng tinapay ng kapighatian at tubig ng kahirapan, ngunit hindi na magtatago ang inyong guro kundi siya ay iyong makikita ng iyong mga mata at maririnig ng inyong mga tainga ang ganitong tinig:  “Ito ang daan, sundan mo ito, maging sa kanan o sa kaliwa man.”

Papadalhan ka niya ng ulan sa iyong binhing ihahasik sa lupa; ang tinapay na ibibigay ng lupa ay magiging masarap at malinamnam, at sa araw na iyon ay manginginain ang iyong mga hayop sa matatabang pastulan.  Ang mga baka at asno na gumagawa sa bukid ay kakain ng maalat na kumpay na pinahanginan ng pala at hukay.

Sa gayon ay aagos sa lahat ng bundok na matayog at sa lahat ng burol na mataas, ang mga sapa at ilog, sa panahon ng malaking patayan, pagbagsak ng mga tore.

Magliliwanag ang buwan na tulad ng araw, at ang liwanag naman ng araw ay matutulad sa liwanag ng pitong araw, sa panahong bibigkisan ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan at gagamutin ang mga tama ng kanyang mga hampas.

 

Salmo responsorio

Salmo 146: 1-2. 3-4. 5-6

R)  Mapapalad ang mga naghihintay sa Panginoon.

 

Ebanghelio

Mateo 9: 35; 10:1. 6-8

 

Nahabag si Jesus sa Mga Tao

 

Nang panahong iyon, nilibot ni Jesus ang lahat ng bayan at mga nayon upang magturo sa kanilang mga sinagog, ipangaral ang Ebangelio ng kaharian at pagalingin ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman.  Nang makita niya ang makapal na tao ay nahabag sa kanila sapagkta sila ay nahahapis at nanlulupaypay na waring mga tupang walang tagapag-alaga.

Nang magkagayon ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Marami nga ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa.  Idalangin ninyo sa panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani.”

Pagkatawag niya sa kanyanglabindalawang alagad ay binigyan sila ng kapangyarihan na magpalayas ng maruruming espirituat magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman.

“Hanapin ninyo,” wika ni Jesus sa mga alagad, “ang mga tupang nawawala sa sambahayan ng Israel.  Sa inyong pagyaon ay mangaral kayo ng ganito: ‘Nalalapit na ang kaharian ng langit.  Pagalingin ninyo ang mga maysakit, buhayin ang mga patay, linisin ang mga ketongin, palayasin ang mga demonio.  Ang tinanggap ninyong walang bayad ay ipamigay ninyong walang bayad.’”

 

Source:

Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Version). Manila: Philippine Bible Society.

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: