Mga Pagbasa: 6 Disyembre 2010 (Lunes)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ni propeta Isaias   35:1-10

 

Magsaya ang ilang at ang lupang tigang, magalak at mamulaklak ang ilang.  Tulad ng narsiso mamulaklak at magalak nang magalak na may awitan, sapagkat ibinigay sa kanya ang kaluwalhatian ng Libano, ang karilagan ng Carmelo at ng Saron.  Makikita nila ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang karilagan ng ating Dios.

Palakasin ninyo ang mahihinang kamay at patatagin ang nangangatog na mga tuhod.  Sabihin sa mahihinang puso: magpakalakas kayo at huwag matakot, narito ang inyong Dios na maghihiganti, ang kagantihan ng Dios; siya ay darating at tutubusin kayo.

Kung magkagayon ay madiidilat ang mga mata ng mga bulag, mabubuksan ang mga tainga ng mga bungi.  Lulukso ang pilay na gaya ng usa, at masayang sisigaw ang dila ng pipi.

Sapagkat may sisibol na tubig sa ilang, at may aagos na mga batis sa lupang tigang.  Ang buhanginang nag-iinit ay titigilan ng mga tubig at ang lupang tuyot naman ay sisibulan ng mga bukal.  Ang paghihigan ng mga tsakal ay tutubuan ng mga tambo at mga yantok.

Doon din ay magkakaroon ng malawak na daan na tatawaging daang banal; walang maruming magdaraan doon.  Siya na rin ang aakay sa daan, at hindi maliligaw kahit na ang mga mangmang.  Hindi magkakaroon doon ng leon at hindi gagala ang mabangis na hayop.

Tanging ang mga tinubos lamang ang maglalakad doon.  Magbabalik ang mga iniligtas ng Panginoon, magsisiparoon silang nag-aawitan sa Sion, at puputungan sila ng kaluwalhatiang walang hanggan.  Magtatamasa ng kagalakan at kasayahan at mapaparam ang kalungkutan at iyakan.

 

Salmo Responsorio

Salmo   84 : 9ab-10. 11-12. 13-14

 

R) Darating ang ating Dios at ililigtas tayo.

 

Ebanghelio

Lucas   5 : 17-26

 

Isang araw nang nagtuturo so Jesus ay naroroong nakaupo ang mga Pariseo at mga dalubahasa sa batas na galling sa mga nayon ng Galilea, Judea at Jerusalem; at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling.

Kapagdaka’y dinala ng mga tao sa higaan ang isang paralitiko at pilit na ipinapasok ito upang iharap sa kanya.  Nang ‘di siya maipasok nila dahil sa dami ng mga tao ay nagsiakyat sila sa may bubungan at inihugos siya sa atip na kasama ang higaan doon sa gitna, sa harap ni Jesus.  Pagkakita sa kanilang pananampalataya, sinabi ni Jesus, “Lalaki, ipinatatawad ko ang mga kasalananan mo.”

Ang mga Eskriba at mga Pariseo ay nag-isip sa kanilang sarili, “Sino itong nagsasalita ng mga paglait sa Dios?  Sino ang magkagpapatawad ng kasalanan kundi ang Dios lamang?”

Nang mahalata ni Jesus ang kanilang mga iniisip ay sumagot sa kanila, “Bakit nag-iisip kayo ng masama sa inyong mga puso?  Alin ang lalong madali, ang sabihing: ‘Ipinatatawad ang mga kasalanan mo,’ o ang sabihin: ‘Tumindig ka at lumakad’?  Upang malaman nga ninyo na ang Anak ng tao ay may kapangyarihan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan” – winika niya sa paralitiko – “Iniuutos ko sa iyo, tumindig ka, buhatin ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong bahay.”

Kapagdaka’y tumindig ang paralitiko sa harap ng mga tao, binuhat ang kanyang higaan at umuwi ng bahay na nagpupuri sa Dios.

Namangha ang lahat na nagpupuri sa Dios, at puspos ng pagkatakot ay nagwika, “Sa araw na ito ay nakakita kami ng kahanga-hangang mga bagay!”

 

Source:

Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Version). Manila: Philippine Bible Society.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: