Mga Pagbasa: 9 Disyembre 2010 (Huwebes)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ni propeta Isaias   41 : 13-20

 

Sapagkat akong Panginoon mong Dios ang siyang humahawak sa iyong kanang kamay; at sinasabi ko sa iyo: Huwag kang matatakot, tutulungan kita.  Huwag kang matakot, uod na Jacob, higad na Israel.

Narito ako ang iyong saklolo, wika ng Panginoon, at ang manunubos mo ay ang Banal ng Israel.  Ikaw ay ginagawa kong tulad ng isang bagong matalim na panggiik na many mga ngipin.

Gigiikin mo at dudurugin ang mga bundok at ang mga burol ay iyong gagawing tulad ng ipa.  Sila ay iyong papahanginan at tatangayin sila ng hangin at isasambulat ng ipu-ipo; ngunit magagalak ka sa Panginoon at ipagmamapuri mo ang Banal ng Israel.

Ang mga kalunus-lunos at mga maralitang naghahanap ng tubig ngunit walang makita, kapag natutuyo na ang kanilang dila dahil sa uhaw, ay aking pakikinggan, ako na Panginoon; ako na Dios ng Israel ay hindi ko sila pababayaan.

Ako na Panginoon ay magpapabalong ng mga ilog sa dakong matataas na walang halaman at ng mga batis sa gitna ng mga lambak.  Patitigilin ko ang tubig sa ilang at paaagusan ko ng tubig ang lupang tigang.

Magtatanim ako sa ilang ng mga sedro, akasia, mirto at olibo.  Magtatanim ako sa ilang ng mga sipre, kasama ng olmo at alerses, nang makita at malaman ng lahat, mamalayan at maunawaan nila nang minsanan na ang gumawa nito ay ang kamay ng Panginoon at ang lumikha ay ang Banal ng Israel.

 

Salmo Responsorio

Salmo   144 : 1. 9. 10-11. 12-13ab.

R) Ang Panginoon ay mahabagin, banayad sa pagkagalit, at maawain.

 

Ebanghelio

Mateo 11:11-15

 

Nang panahong iyon, winika ni Jesus sa makapal na tao: “Tunay na sinasabi ko sa inuyo na sa lahat ng ipinanganak ng babae ay walang lumitaw na dakila pa kay Juan Bautista; ngunit ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay dakila pa sa kanya.  Mula pa sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay tinatamo sa pamamagitan ng mararahas sa pamamagitan ng lakas.  Ang lahat ng propeta at ang Batas ay nagpahayag ng hula hanggang kay Juan. Ngayon kung ibig ninyong paniwalaan ito, siya’y si Elias na paririto. Ang mga may tainga ay making sana.”

 

Source:

Magandang Balita Biblia (Tagalog Popular Version). Manila: Philippine Bible Society.

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: