Mga Pagbasa: 22 Disyembre 2010 (Miyerkules)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa unang aklat ni Samuel 1:24-28

 

Noong mga araw na iyon, umahon si Ana na kasama si Samuel  na mdalang isang torong tatlong taong gulang, isang takal na harina at isang boteng alak, at siya ay pumasok sa bahay ng Panginoon sa Silo.  Noon ay maliit pa ang bata.  Inihain nga nila ang toro at dinala ang bata kay Eli.

Winika ni Ana, “Patawad, aking Panginoon.  Alang-alang sa iyong buhay, aking Panginoon, ako ang babaeng humarap sa iyo rito na magmamakaawa sa Panginoon.  Dahil sa batang ito kung kaya ako’y dumalangin sa Panginoon, at ipinagkaloob naman ng Panginoon ang aking hinihiling.

Sa ganang akin, siya ay itinalaga ko na sa Panginoon; sa lahat ng araw ng kanyang buhay ay matatalaga siya sa Panginoon.”  At doon ay sinamba nila ang Panginoon.

 

Salmo Responsorio

1 Sam 2:1. 4-5. 6-7. 8abcd.


R) Nagalak ang aking puso sa Panginoong nagliligtas sa akin.

 

Ebanghelio

Pagbasa sa banal na Ebanghelio ayon kayLucas 1: 46-56

 

Nang panahong iyon, winika ni Maria:  “Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu sa Dios na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang lingcod.  Narito, mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng Sali’t saling lahi, sapagkat gumawa sa akin ang Makapangyarihang Dios ng mga dakilang bagay.

Banal ang tawag sa kanya, at umaabot ang kanyang awa sa lahi’t lahi sa mga may takot sa kanya.  Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig, isinambulat niya ang mga taong may palalong puso.

Ibinulid sa luklukan ang mga makapangyarihan at itinampok ang mga mababang-loob.  Binusog ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinaalis na walang dala ang mayayaman.

Tinulungan niya si Israel na kanyang lingcod, bilang alaala ng kanyang awa, gaya ng ipinangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailan man.”

Si Maria ay tumigil sa piling ni Isabel sa loob ng tatlong buwan, at saka umuwi sa kanyang bahay.

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: