Mga Pagbasa: 23 Disyembre 2010 (Huwebes)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ni propeta Malaquias 3: 1-4; 4:5-6

 

Masdan, aking ipadadala ang sugo ko upang ihanda ang daan sa harap ko at agad na papasok sa kanyang dalanginan ang Panginoon na inyong hinahangad; at ang Anghel ng tipan na inyong hinihintay ay naririyan nang dumarating, wika ng Panginoon ng mga hukbo.

Ngunit sino ang makatatagal sa araw ng kanyang pagparito at sino ang makatatayo sa kanyang pagpapakita?  Sapagkat katulad niya ang apoy ng mambububo at ang lihiya ng mga naglalaba.  Mauupo siyang gaya ng mambububo at naglilinis upang linisin ang mga  inanak ni Levi at dadalisayin silang tuald ng ginto at pilak, upang makapag-alay sila ng nararapat na handog sa Panginoon.

Kung magkagayon ay magiging kalugud-lugod sa Panginoon ang handog ng Juda at Jerusalem, katulad nang nakaraang mga araw, noong unang mga taon.

Narito, aking ipadadala sa inyo si propeta Elias bago dumating ang dakila at kakila-kilabot na araw ng Panginoon.  Kanyang papagbabaliking-loob ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang puso naman ng mga anka sa kanilang mga magulang at baka sa aking pagparito ay ilaan ko ang lupain sa pagtatakwil.

 

 

Salmo Responsorio

Salmo 24: 4bc-5ab. 8-9. 10. 14

 

R) Tumingin kayo, malapit na ang inyong katubusan.

 

Ebanghelio

Pagbasa sa banal na Ebanghelio ayon kay Lucas 1:57-66


Dumating kay Isabel ang panahon ng panganganak.  Nagluwal siya ng isang lalaki.  Nang mabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak ang malaking biyayang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon ay nakilugod sila sa kanya.

Sa ikawalong araw ay nagsidating sila upang sunatin ang sanggol.  Siya ay tatawagin sana nilang Zacarias na kalagyo ng kanyang ama, ngunit nagsalita ang kanyang ina na ang sabi, “Hindi, ang itatawag sa kanya ay Juan.”

Winika nila sa kanya, “Sa iyong mga kamag-anak ay walang may ganyang pangalan.”  Kaya hinudyatan nila ang kanyang ama kung ano ang ibig niyang itawag sa kanya.  Humingi siya ng isang susulatan at sumulat ng ganito:  “Juan ang kanyang pangalan.”

At namangha silang lahat.  Kapagdaka’y nabuksan ang kanyang bibig, nakalag ang kanyang dila at nakapagsalitang nagpupuri sa Dios.

Ang lahat ng kapitbahay ay natakot, at sa buong bulubundukin ng Judea ay ibinabalita ang lahat ng pangyayaring ito.  Tumimo ang mga bagay na ito sa puso ng lahat ng nakarinig at winika nila, “Ano kaya ang mangyayari sa batang ito?”  Sapagkat ang kamay ng Panginoon ay talagang sumasa kanya.

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: