Mga Pagbasa: 24 Disyembre 2010 (Biyernes)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa ikalawang aklat ni Samuel 7: 1-5. 8b-11. 14

 

Nang nakatira na si David sa kanyang bahay at iniligtas na siya ng Panginoon sa lahat niyang kaaway sa paligid, winika ng hari sa propeta Natan,  “Tingnan mo, ako’y nakatira sa isang bahay na sedro, samantalang ang kaban ng Dios ay nasa kubol.”  Sinagot siya ni Nata, “Lumakad ka, at gawin mo ang lahat ng sinasabi sa iyo ng puso mo, sapagkat sumasaiyo ang Panginoon.”  Nang gabing iyon, ang Panginoon ay nagsalita kay Natan na ang wika,  “Humayo ka at sabihin sa aking lingcod na si David:

Ito ang ipinasasabi ng Panginoon.  Binabalak mo bang magtayo ng isang bahay na aking tirahan?  Ito ang ipinasasabi ng Panginoon ng mga hukbo.  Kinuha kita sa Pastulan, sa pagsunod sa kawan upang gawin kang pangulo ng aking bayang Israel.

Sumaiyo ako sa lahat ng lakad mo at pinuksa ko sa harapan mo an glahat ng kaaway mo,  at binigyan kita ng isang kabantugang gaya ng pangalan ng mga lalong dakila sa lupa.

Paglalaanan ko ang aking bayang Israel ng isang pook at ito’y patatatagin ko upang manirahan siya rito nang wala nang gagambala sa kanya, sapagkat hindi na siya sisiilin ng masasama gay noong una, simula noong araw na maglagay ako ng mga hukom sa aking bayang Israel, at papagpapahingahin kita sa lahat ng kaaway mo.  Ipinasasabi sa iyo ng Panginoon na ikaw ay kanyang igagawa ng isang sambahayan.

Kapag naganap na ang iyong mga araw at napasama ka na sa iyong mga ninuno, magpapalitaw ako pagkatapos mo ng isa sa iyong lahit at sinapupunan, at patatatagin ko ang kanyang kaharian.

 

Salmo Responsorio

Salmo 88: 2-3. 4-5. 27. 29

 

R) Ang mga biyaya ng Panginoon ay aking aawitin magpakailan man

 

Ebanghelio

Pagbasa sa banal na Ebanghelio ayon kay Lucas 1: 67-79


Nang panahong iyon, si Zacarias na ama ni Juan ay napuspos ng Espiritu Santo, at humula ng ganito: “Purihin ang Panginoong Dios ng Israel, sapagkat dinalaw niya at tinubos ang kanyang bayan.

Nagpadala sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas sa sambahayan ni David na kanyang lingcod, gaya ng kanyang ipinangako sa bibig ng kanyang mga banal na propeta noong unang panahon, sa ikaliligtas natin sa ating mga kaaway at sa kamay ng tanang napopoot sa atin.

Kaya nagdalang-habag siya sa ating mga magulang at naalaala ang banal niyang tipan, alinsunod sa sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ipagkakaloob niya, upang pagkaligtas natin sa kmay n gating mga kaaway , ay makapaglingkod tayo sa kanya nang walang pangamba, taglay ang kabanalan at katarungan sa harap niya, habang buhay natin.

Ikaw naman, sanggol ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan, sapagkat mangunguna ka sa Panginoon upang ihandaan ang kanyang mga daraanan, upang ituro sa kanyang bayan ang kaligtasan sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan, alang-alang sa kagandahang-loob ng ating Dios na magpapadala sa atin mula sa kaitaasan ng isang araw na sumisikat, upang liwanagan ang mga nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang ituwid ang ating mga yapak sa daan ng kapayapaan.

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

One Comment on “Mga Pagbasa: 24 Disyembre 2010 (Biyernes)”

  1. saignveinna Says:

    Incredible this site has been great. Great work and/and also keep up the good work. Thanks for the write-up this method works best for me


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: