Mga Pagbasa: 25 Disyembre 2010 (Miyerkules)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ni propeta Isaias 52: 7-10

 

Anong ganda sa kabundukan ang mga paa ng nagdadala ng mabubuting balita, nagpapahayag ng kapayapaan, naghahatid ng magandang balita hinggil sa kaligtasan, na nagsasabi sa Sion:  Naghahari ang iyong mga bantay at nag-aawitan, sapagkat nakikita nila ang pagbabalik ng Panginoon sa Sion.

Mag-awitan kayo, O mga guho ng Jerusalem, sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang bayan, tinubos ang Jerusalem.  Sa harap ng lahat ng mga bayan ay nakahanda ang banal na bisig ng Panginoon at makikita ng lahat ng lupain ang pagliligtas n gating Panginoon.

 

Salmo Responsorio

Salmo 97: 1. 2ab. 3cd-4. 5-6

 

R) Makikita ng lahat ng lupain ang pagliligtas ng ating Dios

 

Ikalawang Pagbasa

Pagbasa sa sulat sulat sa mga Hebreo 1: 1-6


Noong una ang Dios ay nagsalita sa iba’t ibang panahon at sa sari-saring paraan sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta.  Sa huling mga panahong ito ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Anak, na ginawa niyang tagapagmana ng lahat ng bagay, na sa pamamagitan Nito’y nilikha ng Dios ang sanlibutan.

Palibhasa liwanag ng kanyang kaluwalhatian at larawan ng kanyang pagka-Dios, ang Anak na iyan na umaalalay sa sansinukob sa bisa ng kanyang salita.  Matapos niyang gawin ang paglilinis sa mga kasalanan, ay nakaluklok sa kanan ng Kamahalan sa kataas-taasan na humigit pa sa mga anghel, yayamang nagmana ng isang pangalan na di maihahambing sa kanila.

Sapagkat sino sa mga anghel ang kailan man ay napagsabihan ng” “Ikaw ang aking Anak, inianak kita ngayon?”  At saka: “Ako ay ituturing niyang ama at siya naman ay ituturing na anak.”  Gayon din, nang dalhin niya sa daigdig ang panganay, kanyang sinasabi: “Sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios.”

 

Ebanghelio

Pagbasa sa banal na Ebanghelio ayon kay Juan 1-5. 9-14 (Brevior)

 


Sa mula’t mula pa ay may Verbo na, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.  Siya sa mula’t mula pa ay sumasa Dios na.  Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung hindi dahil sa kanya ay walang nagawa.  Nasa kanya ang buhay at ang buhay naman ang siyang liwanag ng mga tao.  At ang liwanag ay tumatanglaw sa kadiliman ngunit ito’y hindi tinanggap ng kadiliman.

Ang Verbo ay ang tunay na liwanag na tumatanglaw sa lahat ng tao na dumarating sa daigdig.  Siya ay nasa daigdig at ang daigdig ay ginawa sa pamamagitan niya ngunti hindi siya kinilala ng daigdig.  Dumating siya sa sariling tahanan at hindi siya tinanggap ng mga sariling kanya.

Datapuwat sa lahat ng sa kanya’y tumanggap, na sumampalataya sa kanyang pangalan, ay binigyan niya ng kapangyarihan na maging mga anak ng Dios.  Hindi sila isinilang mula sa dugo, ni sa pita ng laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi mula sa Dios.  At nagkatawang-tao ang Verbo at nakipamayan sa atin; nakita ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang nababagay sa bugtong na Anak ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan.

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: