Mga Pagbasa: 26 Disyembre 2010 (Linggo)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ni Sirac 3:3-7, 14-17


Ipinagagalang ng Panginoon ang ama sa kanyang mga anak; ang kapangyarihan ng ina, sa mga anak.  Ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad sa kasalanan; ang gumagalang sa kanyang ina ay nag-iimpok ng kayamanan.

Ang gumagalang sa kanyang ama ay pinaliligay ng mga anak, at kung nananalangin ay pinakikinggan.  Ang gumagalang sa kanyang ama ay mabubuhay nang matagal; ang umaaliw sa kanyang ina ay sumusunod sa Panginoon.

Anak, lingapin mo ang iyong ama sa kanyang katandaan; huwag mo siyang dulutan ng ikalulumbay habang nabubuhay siya.

Kung manghina man ang kanyang isip, lingapin mo siya; huwag mong lapastanganin sa kasibulan ng iyong lakas.

Sapagkat ang panglingap sa ama ay di malilimutan, magiging kabayaran ng iyong sala, mananatili nang matagal.  Sa panahon ng ligalig ito’y maaalaala mo at pakikinabangan.

 

Salmo Responsorio

Salmo 127: 1-2. 3. 4-5

 

R) Mapapalad ang may takot sa Panginoon, na tumatahak sa kanyang mga daan.

 

Ikalawang Pagbasa

Pagbasa sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga Colosas 3: 12-21

 

Mga Kapatid: Bilang mga hinirang ng Dios, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng taos-pusong kaawaan, kabutihan, kababaang-loob, kaamuan at pagtitiis.  Magpaumanhin kayo sa isa’t isa at magpatawaran kung mayroon kayong hinanakit kanino man.

Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din magpatawad kayo.  At higit sa lahat ng ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang buklod ng ganap na kabanalan.  Nawa’y maghari s ainyong mga puso ang kapayapaan ni Cristo na siyang itinawag sa inyo upang bumuo ng iisang katawan.  Magpasalamat sana kayo.

Nawa’y manatiling masagana sa inyo ang salita ni Cristo, magturuan kayo at magpayuhan nang buong karunungan.  Mag-awitan kayo sa Dios ng mga salmo, dalit at awiting galling sa Dios, taglay ang pasasalamat sa inyong mga puso.  Ano man ang inyong gawin, maging sa salita at gawa, ang lahat ay gawin ninyo sa ngalan ng Panginoong Jesus at magpasalamat sa Dios Ama sa pamamagitan niya.

Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa harap ng Panginoon.  Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag maging mabalasik sa kanila.  Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kinalulugdan ng Panginoon.  Mga ama, huwag ninyong ibuyo sag alit ang inyong mga anak, baka manghina ang kanilang loob.

 

Ebanghelio

Pagbasa sa banal na Ebanghelio ayon kay Mateo 2:13-15. 19-23

 

Nang makaalis na ang mga Mago, ang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip, at nagwika,  “Magbangon ka, kunin mo ang sanggol at ang kanyang ina, at tumakas ka sa Egipto, at huwag kayong umalis doon hangga’t di ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin.”  Pagkabangon niya ay isinama ang mag-ina, noon ding gabing iyon, at lumigpit sa Egipto.  Doon siya tumira hanggang sa pagkamatay ni Herodes, upamg matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta”  “Buhat sa Egipto ay tinawag ko ang aking anak.

Nang Makita ni Herodes na siya ay pinaglaruan ng mga Mago ay lubhang nagalit, kay ipinapatay niya ang lahat ng sanggol sa Belen at sa buong paligid mula sa gulang na dalawang taon pababa, batay sa panahon ng kanyang pagkasiyasat sa mga Mago.

Noon ay naganap ang sinabi ni propeta Jeremias: “May narinig na tinig sa Rama, panaghuyan at kalagim-lagim na iyakan.  Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, at ayaw paalis sapagkat wala na sila.”

Pagkamatay ni Herodes, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa panaginip kay Jose sa Egipto, at nagwika sa kanya, “Magbangon ka, kunin mo ang sanggol at ang kanyang ina, at magbalik ka sa lupain ng Israel, sapagkat namatay na ang mga nagtatangka sa buhay ng sanggol.”

Pagkabangon ni Jose, isinama ang sanggol at ang kanyang ina upang magbalik sa lupain ng Israel.  Datapuwat nang mabalitaan niyang si Arquelao ang naghahari sa Judea bilang kahalili ng ama niyang si Herodes, siya ay natakot pumaroon; ngunit pinagsabihan siya sa panaginip kaya lumigpit sa lupain ng Galilea, at namayan sa bayan na tinatawag na Nazaret, upang matupad ang sinabi ng mga propeta:  “Siya ay tatawaging Nazareno.”

 

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: