Sagrada Familia

Araw ng Kapistahan: Linggo pagkatapos ng Pasko

 

Ang pamilya ni Jose, Maria at Jesus ay banal dahil ang Espiritu Santo ay nananahan sa kanila.

Si Jose, isang karpintero, ay naging mabuting asawa at responsableng ama.  Buong puso siyang tumalima sa kalooban ng Ama: “Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyu-inyong asawa, at huwag silang pagmamalupitan.  Mga ama, huwag ninyong kagagalitan nang labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob” (Mga taga-Colosas 3:19, 21).  Si Maria, ang birheng ina ni Jesus, ay naging mapagmahal na asawa at maarugang ina.  Inasikaso niya ang kanyang pamilya at sumunod siya kalooban ng Diyos: “Mga babae, pasakop kayo sa inyu-inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon.”  Sa pangangalaga ni Jose at Maria, si Jesus ay lumaking masunurin; umunlad ang Kanyang karunungan at lalo Siyang kinalugdan ng Diyos at ng mga tao (Luke 2:51-52).

Nakaranas ng kahirapan at pang-uusig ang pamilya ni Jesus.  Pagkaalis ng mga Mago, nagpakita ang anghel ng Diyos kay Jose sa panaginip, at nagwika: “Magbangon ka, dalhin mo agad sa Egipto ang mag-ina.  At huwag kayong aalis doon hangga’t hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin.” Kaya’t dali-daling bumangon si Jose upang itakas ang kanyang pamilya patungong Egipto.  Nang mamatay si Herodes, nagpakitang muli ang anghel ng Diyos kay Jose sa panaginip upang ibalita ito sa kanya.  Bumangon si Jose at iniuwi ang kanyang pamilya sa Nazaret, sa Galilea, kung saan sila’y nanirahan.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Espesyal na Okasyon ng Simbahang Katolika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: