San Juan Ebanghelista

Araw ng Kapistahan: Disyembre 27

 

Si SAN JUAN (pangalang sa Hebreo ay nangangahulugang kaloob ng Diyos) – isang taga-Galilea, anak ni Zebedeo at ni Salome, kapatid ni Santiago ang matanda – ay isang mangingisda nang siya’y tawagin ni Cristo upang maging isa sa labindalawang Apostol.  Siya ang “disipulong mahal ni Jesus” na humilig sa tabi Niya sa Huling Hapunan, at sa kanya itinagubilin ng Panginoon sa Kalbaryo ang Mahal na Birhen.

Tinaguriang EBANGHELISTA, si Juan ang sumulat ng ikaapat na Ebanghelyo, ng Apokalipsis, at ng tatlong Epistola sa Bagong Tipan.  Pagkaguho ng Jerusalem, tumigil siya sa lunsod ng Efeso at pagkaraan ay dinala siya sa Roma at inilagay sa kumukulong langis, ngunit walang nangyari sa kanya.  tinapon siya sa pulo ng Patmos.  Sa pagkamatay ng huling Apostol noong taong 100 ay natapos ang pagpapahayag ng Diyos na tinatawag na Revelacion Divina.

 

ARAL:

“Huwag ninyong mahalin ang daigdig o kaya ang mga bagay sa daigdig.  Kung may nagmamahal sa daigdig, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama.  Sapagkat ang lahat ng nasa daigdig – ang masasamang pita ng laman, ang masasamang puta ng mata at ang kayabangang likha ng kayamanan – ay di nagbubuhat sa Ama kundi sa daigdig.  Lumilipas ang sandaigdigan pati ang mga pithaya nito, subalit ang tumutupad ng kaloobang ng Diyos ay nananatili magpakailan man.”

– 1 Juan 2:15-17


Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: