Mga Pagbasa: 28 Disyembre 2010 (Martes)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa unang sulat ni San Juan Apostol 1: 5-2:2


Mga Kapatid: Narito ang pangaral na aming narinig sa kanya at ibinabalita namin sa inyo, na ang Diyos ay kaliwanagan at walang kadiliman sa kanya.  Kung sinasabi nating nakikiisa tayo sa kanya at lumalakad naman tayo sa dilim, nagsisinungaling tayo at di gumagawa ayon sa katotohanan.  Datapuwat kung sa liwanag tayo lumalakad, yayamang siya ang kaliwanagan, tayo ay may pakikipag-isa sa isa’t isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesucristo na kanyang Anak sa lahat ng kasalanan.

Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang sarili, wala sa atin ang katotohanan.  Kung ipagtatapat natin an gating mga kasalanan, siya ay matapat at makatarungan at patatawarin niya an gating mga sala at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi nating di tayo nagkakasala, inaari natin siyang sinungaling at wala sa atin ang kanyang salita.

Mumunti kong mga anak, sinusulat ko ito sa inyo upang di kayo magkasala.  Subalit kung may magkasala man, mayroon tayong isang tagapagtanggol sa harap ng Ama, ang matuwid na si Jesucristo.  Siya ang nagbayad-puri dahil sa ating mga kasalanan, hindi lamang ang sa atin kundi ang sa buong daigdig.

 

Salmo Responsorio

Salmo 123: 1-3. 4-6. 7-8

 

R) Ang Panginoon ay siyang tumutulong sa atin.

 

Ebanghelio

Pagbasa sa banal na Ebanghelio ayon kay Mateo 2:13-18

 

Nang makaalis na sila, ang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip, at nagwika,  “Magbangon ka, kunin mo ang sanggol at ang kanyang ina, at tumakas ka sa Ehipto.  Titigil ka doon hanggang hindi ko sinasabing umalis sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin.”  Pagkabangon niya ay isinama ang sanggol at ang ina nito, noon ding gabing iyon, at pumunta sa Ehipto.  Doon siya tumira hanggang sa pagkamatay ni Herodes, upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta:  “Buhat sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak.”

Si Herodes ay lubhang nagalit nang malaman niya na siya ay napaglalangan ng mga Mago, kay ipinapatay niya ang lahat ng sanggol sa Belen at sa buong paligid mula sa gulang na dalawang taon pababa, batay sa panahon ng kanyang pagkasiyasat sa mga Mago.   Noon ay naganap ang sinabi ni propeta Jeremias: “May narinig na tinig sa Rama, panaghuyan at kalagim-lagim na iyakan.  Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, at ayaw paaliw sapagkat wala na sila?”

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: