Mga Pagbasa: 29 Disyembre 2010 (Miyerkules)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa unang sulat ni San Juan Apostol 2:3-11


Mga minamahal:  Ganito matitiyak nating nakikilala si Jesus, kung tinutupad natin ang kanyang mg utos.  Kung may nagsasabing nakikilala siya at di naman tinutupad ang kanyang mga utos, yaon ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan.  Ngunit ang tumutupad ng kanyang salita, talagang sukdol sa kanya ang pag-ibig sa Dios.  Ganito natin nalalaman na sumasakanya tayo.  Ang sino mang nagsasabi na siya ay nananatili kay Jesus ay dapat mamuhay katulad ng kanyang pamumuhay.

Mga pinakamamahal, hindi bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dati na inyong tinanggap mula pa noong una;  ang dating uots ay ang salita na inyong narinig.

Gayon man, isang panibagong kautusan ang isinusulat ko inyo, bagay na totoo kay Jesus at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay napapawi na at ang tunay na liwanag ay sumisikat na.

Ang nagsasabing siya ay nasa kaliwanagan at napopoot sa kanyang kapatid, siya ay nasa kadiliman pa.  Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa kaliwanagan at napopoot sa kanyang kapatid, siya ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay mananatili sa kaliwanagan at sa kanya ay walang dapat ikatisod.

Subalit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at ditto siya lumalakad nang di nalalaman kung saan patutungo, palibhasa binulag siya ng kadiliman.

 

Salmo Responsorio

Salmo   95: 1-2a. 2b-3. 5b-6


R) Magalak ang kalangitan at magsaya ang lupa.

 

Ebanghelio

Pagbasa sa banal na Ebanghelio ayon kay Lucas 2:22-35


Nang makalipas na ang mga araw na paglilinis n autos ni Moises, dinala si Jesus sa Jerusalem, upang ihandog sa Panginoon, batay sa nakasulat sa batas ng Panginoon: Ang lahat ng panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon at mga-aalay ng handog na dalawang batubato o dalawang inakay na kalapati alinsunod sa nakasaad sa batas ng Panginoon.

Ngayon sa Jerusalem ay may isang lalaking nagngangalang Simeon, isang lalaking matuwid at banal, na naghihintay ng kaaliwan ng Israel, at sumasakanya ang Espiritu Santo. At ipinahayag sa kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na di siya magdaranas ng kamatayan hangga’t di niya nakikita ang Crist ng Panginoon.

Sa pagganyak ng Espiritu ay naparoon siya sa templo; nang ang sanggol na si Jesus ay dalhin ng kanang mga magulang upang tuparin ang ipinaguutos ng batas tungkol sa kanya, kinulong ni Simeon ang sanggol at nagpuri sa Dios na ang wika, “Ngayo’ypapanawin mo nang mapayapa ang iyong lingkod, O Panginoon, batay sa iyong pangako; sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo sa harap ng bayan, isang Hentil at dangal ng bayan mong Israel.”

Ang kanyang ama at ina ay mangha sa sinabi tungkol sa kanya. Sila ay binasbasan ni Simeon at sinabi kay maria na kanyang ina, “Tandaan mo,ang sanggol na ito ay nakatal;aga sa ikababagsak at ikatatayo ng marami sa Israel, at isang tandang pagsasalungatan. At paglalagusan ng siang tabak ang iyong kaluluwa, upang mahayag ang mga pag-iisip ng maraming puso.”

 

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: