Mga Pagbasa: 30 Disyembre 2010 (Huwebes)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ni San Juan Apostol 2:12-17


Mga anak, sumusulat ako sa inyo sapagkat ang inyong mga kasalanan ay ipinatawad na sa bisa ng kanyang pangalan.  Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo yaong mula pa sa pasimula ay siya na.  Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat nalupig ninyo ang masama.  Sinulatan ko kayo, mumunting mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama.

Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na mula sa pasimula ay siya na.  Sinulatan ko kayo, mga kabataan sapagkat malakas kayo at nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at nalupig ninyo ang masama.

Huwag ninyong mahalin ang daigdig o kaya ang mga bagay sa daigdig o kaya ang mga bagay sa daigdig.  Kung may nagmamahal sa daigdig,wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama.  Sapagkat ang lahat ng nasa daigdig — ang masasamang pita ng laman, ang masasamang pita ng mata at ang kayabangang likha ng kayamanan — ay di nagbubuhat sa Ama kundi sa daigdig.  Lumilipas ang sandaigdigan pati ang mga pithaya nito, subalit ang tumutupad ng kalooban ng Dios ay nananatili magpakailan man.

 

Salmo Responsorio

Salmo 95:7-8a. 8b-9. 10

 

R) Magalak ang kalangitan at magsaya ang lupa.

 

Ebanghelio

Pagbasa sa banal na Ebanghelio ayon kay Lucas 2:36-40

 

Nang panahong iyon, nabubuhay si Ana, isang propetista, anak ni Fanuel, sa lipi ni Aser.  Siya ay lubhang matanda na, pitong taong nakisama sa kanyang asawa mula pa sa kanyang pagkadalaga.  Nanatiling balo hanggang sa ikawalumpu’t apat na taon niya.  Hindi siya umaalis sa templo at naglilingkod sa Dios gabi at araw sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin.

Pagdating niya sa sandaling iyon ay nagpuri din sa Dios, at nagsalita tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa katubusan ng Jerusalem.

Nang maganap na nila ang lahat ng naaayon sa batas ng Panginoon, nagsibalik sila sa Galilea, sa Nazaret na kanilang lunsod.  Samantala, ang bata ay lumaki at lumakas, puspos ng karunungan, at sumasakanya ang biyaya ng Dios.

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: