Mga Pagbasa: 31 Disyembre 2010 (Biyernes)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa unang sulat ni San Juan Apostol 2:18-21

 

Mga anak, sumapit na ang huling oras.  Batay sa inyong narinig na dumarating na ang anticristo, marami nang anticristo ang dumarating; kung kaya nalalaman nating sumapit na ang huling oras.

Sa atin sila nanggaling ngunit hindi sila atin, nanatili sana sila sa atin.  Subalit ito ay nangyari upang matanyag na silang lahat ay hindi atin.

Sa ganang inyo, taglay ninyo ang pahid ng Banal at ito’y nalalaman ninyong lahat.  Hindi ko kayo sinulatan nang dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyo ngang nalalaman ay sapagkat ang kasinungalingan ay di nagbubuhat sa katotohanan.

 

Salmo Responsorio

Salmo 95:1-2. 11-12. 13

 

R) Magalak ang kalangitanat magsaya ang lupa.

 

Ebanghelio

Pagbasa sa banal na Ebanghelio ayon kay Juan 1:1-18

 

Sa mula’t mula pa ay may Verbo na, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.  Siya sa mula’t mula pa ay sumasa Dios na.  Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung hindi dahil sa kanya ay walang nangyari.  Nasa kanya ang buhay at ang buhay naman ang siyang liwanag ng mga tao.  At ang liwanag ay tumatanglaw sa kadiliman, ngunit ito’y hindi tinanggap ng kadiliman.

Ang Dios ay nagsugo ng isang tao na ang pangalan ay Juan.  Ito’y naparito bilang isang saksi upang patunayan ang liwanag at nang sa gayon ay sumampalataya ang lahat sa pamamagitan niya.  Hindi siya ang liwanag kundi ang saksi ng liwanag.

Ang Verbo ay ang tunay na liwanag na tumatanglaw sa lahat ng tao na dumarating sa daigdig.  Siya ay nasa daigdig at ang daigdig ay ginawa sa pamamagitan niya ngunit hindi siya kinilala ng daigdig.  Dumating siya sa sariling tahanan at hindi siya tinanggap ng mga sariling kanya.

Datapuwat sa lahat ng sa kanya’y tumanggap, na sumampalataya sa kanyang pangalan, ay binigyan niya ng kapangyarihan na mging mga anak ng Dios; na isinilang hindi mula sa dugo hindi sa pita ng laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi mula sa Dios.

At nagkatawang-tao ang Verbo at nakipamayan sa atin; at nakita ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang nababagay sa bugtong na Anak ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan.

 

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: