Mga Pagbasa: 1 Enero 2011 (Sabado)

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ng mga Bilang 6:22-27

 

Winika ng Panginoon kay Moises: “Magsalita ka kay Aron at sa kanyang mga anak at sabihin sa kanila: ‘Ganito ninyo basbasan ag mga Israelita.’

Sabihin ninyo sa kanila: ‘Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan!  Lingapin ka at pagkalooban ng kanyang biyaya.  Tunghayan ka ng Panginoon at pagkalooban ng kapayapaan!’  Gayon din nila sasambitin ang aking pangalan sa mga Israelita, at sila’y aking pagpapalain.”

 

Salmo Responsorio

Salmo 66:2-3. 5. 6. 8

 

R) Nawa’y kahabagan tayo ng Dios at pagpalain niya.

 

Ikalawang Pagbasa

Pagbasa sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga Galacia 4:4-7

 

Mga Kapatid: Nang maganap na ang mga ipinangako gn Dios, sinugo ang kanyang sariling Anak, na isinilang ng babae, sa ilalim ng Batas ni Moises, upang tubusin ang mga nasasakupan ng Batas at tayo’y maging mga anak na ampon ng Dios.

Sapagkat kayo ay kanyang mga anak, sinugo ng Dios sa inyong mga puso ang Espiritu ng kanyang Anak upang patunayan na ang Dios ay Ama ng lahat.  Kaya’t hindi na kayo mga alipin kundi mga anak, at kung mga anak ay tagapagmana rin sa tulong ng awa ng Dios.

 

Ebanghelio

Pagbasa sa banal na Ebanghelio ayon kay Lucas 2:16-21

 

Nang panahong iyon, naparoon agad ang mga pastol sa Belen at natagpuan nila si Maria, si Jose at ang sanggol na nakahiga sa labangan.  Nang makita nila si Jesus ay naunawaan ang lahat ng sinabi sa kanila tungkol sa kanya.  Ang tanang nakarinig sa mga salaysay ng mga pastol ay namangha sa kanila.

Ang lahat ng ito ay tinandaan ni Maria at pinagdilidili sa kanyang puso.  Pagkatapos, nagsiuwi na ang mga pastol na nagpupuri sa Dios dahil sa lahat ng kanilang nakita at narinig, ayon sa ibinalita sa kanila.

Pagsapit ng ikawalong araw ang sanggol ay sinunat at pinangalanang Jesus, ang itinawag sa kanya ng anghel bago pa siya ipinaglihi.

 

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Pagbasa sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: