San Jose

Layko, Asawa at Ama

Kilala rin bilang: San Jose, Ang Manggawa

Araw ng Kapistahan: 19 Marso

Pintakasi: ng unibersal na Iglesya; ng mga ama; ng mapayapang kamatayan; at laban sa pagdududa

 

Ang kaunting nalalaman natin tungkol kay San Jose ay batay sa ebanghelyo nina San Mateo at San Lucas – ngunit maisusuma natin kung anong klaseng tao si San Jose sa mga kataga ni San Mateo (1:19): Vir Justus – “a righteous man”, isang taong banal.

Galing sa angkan at lahi ni Haring David, si Jose ay napili ng Diyos upang maging kabiyak ni Maria at ama sa turing ni Jesucristo, ang Diyos Anak na nagkatawang-tao.

Alam natin na si Jose ay mahabaging tao: nang malaman niyang si Maria ay nagdadalang-tao matapos silang maipagkasundo at alam niyang hindi kanya ang bata, naisip niyang tahimik na hiwalayan si Maria upang huwag siyang ipahiya at ipahamak, sapagkat alam niyang ang mga babaeng inaakusahan ng pakiki-apid ay binabato hanggang mamatay. (Mateo 1:19)

Alam natin na si Jose ay may malalim na pananampalataya sa Diyos, handang ibigay anuman ang hingin sa kanya ng Diyos ng buo ang tiwala sa kalooban Niya.  Nang ang anghel ng Panginoon ay magpakita sa kanya sa isang panaginip at nagwika: “Jose, anak ni David, huwag kang mangambang tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang ipinaglilihi niya ay lalang ng Espiritu Santo” (Mateo 1:20), tinanggap niya si Maria ng walang pagtatanong.  Nang ipaalam sa kanya ng anghel ng Panginoon na ang kanyang pamilya ay nasa panganib, agad iniwan ang lahat at tumakas patungo sa isang dayuhang bansa upang mailigtas ang kanyang pamilya.  Naghintay siya sa Ehigpto ng walang pagtatanong, at muli ay agarang sumunod nang sabihin ng anghel na maaari na silang umalis sapagkat sila’y ligtas na (Mateo 2:13-23).  Ito ang dahilan kaya si San Jose ay kinikilalang pintakasi laban sa pagdududa.

Alam natin na minahal ni Jose si Maria na kanyang asawa at si Jesus na tinuring niyang parang sarili niyang anak, at siya’y naging mabuti at ulirang asawa at ama.  Naghanapbuhay siya bilang isang anluwage upang buhayin ang kanyang mag-ina.  Palagi niyang inaalala ang kapakanan ng nila, mula pa sa kapanganakan ni Jesus.  Gayon na lamang ang hapis na dumurog sa kanyang puso nang si Jesus ay mawala sa Jerusalem nang ito’y labindalawang taong gulang lamang at hindi tumigil sa paghahanap sa kanyang anak sa loob ng tatlong araw.  Pinalaki niya ng tama si Jesus.  (Lucas 2:51-52)

Ipinalalagay ng ilan na matapos ang malinis na pagmamahal kay Maria at matapat na paglilingkod kay Jesus, namatay si Jose sa kandungan nina Jesus at Maria, bago nangyari ang kasalan sa Cana ng Galilea at ang paghihirap ni Cristo.  Ito ang dahilan kaya siya ay kinikilalang pinatakasi ng maganda at mapayapang kamatayan – siya’y namatay sa piling ng kanyang pamilya, sa natural na kadahilanan.

Walang nakatalang mga katagang sinabi San Jose saan man sa Bibliya, ngunit malinaw niyang ipinahayag ang kanyang kabutihan at pagmamahal sa Diyos sa kanyang tahimik at handang pagsunod sa kalooban ng Diyos at pag-aaruga sa kanyang mag-ina na ipinagkatiwala sa kanya.

 

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

n.a.  (n.d.). St. Joseph. In Catholic Online. Retrieved March 9, 2011, from http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4

 


Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: