Ang Anunsasyon

Araw ng Kapistahan: 25 Marso

Liturhikal na kulay: puti

Sa Bibliya, matatagpuan sa: Lucas 1:26-38

 

Sa kapistahan ng Anunsasyon, o ang pagbabalita ng anghel kay Maria, ay dalawang dakilang katotohanan ang ating pinararangalan – ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos at ang pagiging ina ng Diyos ni Maria. Ang kapistahang ito, na ipinagdiriwang na simula pa noong ikapitong siglo, ay may kaugnayan sa Disyembre 25 — sa dahilang nagdadalang-tao si Maria, tulad ng ibang babae, sa loob na siyam na buwan.

Nang sumapit na ang takdang panahon upang magkatawang-tao na ang Mesiyas o Manunubos, pinili ng Diyos ang pinakamaganda at pinakabanal na babae sa lahi ni Haring David at sa kanya’y isinugo si Arkanghel San Gabriel.  “Aba, puspos ka ng grasya,” wika ni San Gabriel kay Maria, “ang Panginoon ay sumasaiyo; bukod kang pinagpala sa babaeng lahat.”  Nang marinig niya ang salita ito, siya’y nagitla at pinagdili-dili kung ano ang kahulugan ng gayong bati.  Datapwa’t sinabi sa kanya ng anghel: “Maria, huwag kang matakot, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa mata ng Diyos.  Tingni, maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus.  Siya’y magiging dakila, at tatawaging Anak na Kataas-taasan.”

Sinabi ni Maria: “Paanong mangyayari ito, gayong ako’y hindi nakakakilala ng lalaki?”  Sumagot ang anghel: “Bumaba sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan; kaya naman ang banal na ipanganganganak mo ay tatawaging Anak ng Diyos.”  At sumagot si Maria: “?”  Ang sagot niyang ito ay tinatawag na Fiat, isang salitang Latin na nangangahulugang “Maganap nawa”.

Nang pumayag na si Maria na maging ina, gumawa ang Diyos, sa pamamagitan ng isang himala, ng isang katawan sa kalinis-linisang tiyan ni Maria: naglihi sa Maria at nagkatawang-tao ang Diyos Anak.

Ang pagkakatawang-tao o Incarnacion ng Diyos Anak ay ating dinarakila araw-araw tuwing magdarasal tayo ng Angelus o Oracion.

 

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Bennett, D. (2009). All About the Solemnity of the Annunciation. In ChurchYear.Net. Retrieved March 24, 2011, from http://www.churchyear.net/annunciation.html

 


Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Espesyal na Okasyon ng Simbahang Katolika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: