San Marcos

Evangelista

Kamatayan: 74 A.D.

Araw ng Kapistahan: 25 Abril

Ipinalagay na ang batang lalaking tumakbo nang dakpin si Jesus sa halamanan ng Getsemani ay si Marcos na sa mga “Gawa na mga Apostol” ay tinatawag na Juan Marcos. (Mc. 14:51; Gwa 12:25), si Marcos na taga-Jerusalem, ay anak ng isang babaeng nagngangalang Maria at pinsan ni San Bernabe. Ang kanilang tahanan sa Jerusalen ay tagpuan ng mga Kristiyano; sa tahanang ito’y nagtungo si San Pedro nang siya’y makaalis sa bilangguang pinagkulungan sa kanya ni Herodes Agripa. Si San Pedro ang nagbinyag kay Marcos, kaya anak ang btawag sa kanya ng apostol.

Noong taong 44, dumating sina San Pablo at San Bernabe sa Jerusalem na may dalang tulong para sa mga Kristiyanong naghihkahos at nagugutom. Sumama siya pagkaraan kay San Pedro at naging interpreter at disipulo nito nito sa Roma. Sa kahilingan ng mga taga-Roma, noong bago dumating ang taong 60 A.D., sinulat ni Marcos ang mga aral ni San Pedro na siyang napapaloob sa pangalawang Ebanghelyo. ang layunin ng kanyang Ebanghelyo na sinulat sa wikang Griyego ay patunayan sa mga Hentil na naging Kristiyano, na si Jesus ang tagapag-ligtas at siya’y tunay na Diyos. Siya’y ebanghelista ay leon sapagakat sa kanyang ebanghelyo’y unang binanggit ang ilang, at sa ilang ay ang leon ang pinakahari.

Ayon sa banal na alamat, si San Marcos ang nagtatag ng Kristiyanismo sa lunsod ng Alexandria sa Africa at dito rin siya namatay na martir ng pananampalataya noong taong 74. Noong siglo 9, sinasabing inilipat ang kanyang bangkay sa Venice.

Sa araw na ito’y ginagawa ang prusisyon ng Litanias Mayores na hango na mga unang Romanong di binyagan sa kanilang diyus-diyosang Rubigo; ito ay inangkop ng Santa Iglesias a diwa ng Kristiyano.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: