San Felipe at Santiago

Araw ng Kapistahan: 3 Mayo

 Ang kapistahan ng dalawang apostol na ito na dating ipinagdiriwang sa unang araw ng Mayo ay inilipat ng Papa Pio XII sa ika-11 ng buwang ito.  Taga-Betsaida, Galilea, si Felipe (Philip) (Gr. Mahilig sa Kabayo) ay naging disipulo ni San Juan Bautista at pagkaraa’y apostol ng panginoon bago naganap ang kasalan sa Cana ng Galilea. Ito ang mababasa sa ebanghelyo ni San Juan: “Kinabukasan ay nais niyang tumungo sa Glilea, at natagpuan niya si Felipe. At sinabi sa kanya ni Jesus: ‘Sumunod ka sa akin.’ Nasumpungan ni Felipe si Nathaniel at winika niya sa kanya: ‘Natagpuan namin yaong isinulat ni Moises at Kautusan ng mga propeta: si Jesus na taga-Nazaret, anak ni Jose.’ Sumagot si Nathaniel:’May magaling na bagay ban a manggagaling sa Nazaret?’ Sinabi sa kanya ni Felipe: ‘Halina at tingnan mo.” (Jn. 1:43-46)

Bago pakanin ni Jesus ang limang libong tao sa ilang, sinabi ni Felipe sa Panginoon: “Dalawang daang denariong tinapay sa hindi magkakasya upang makakain nang kahit kaunti ang bawat isa.” (Jn. 6-7) Sa huling hapunan ay hiniling niya kay Jesus: “Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at yao’y sukat na saamin.” Sumagot si Jesus: “Malaon nang panahon na ako’y kasama ninyo, diyata’t hindi pa ninyo ako nakikilala? Felipe, ang nakakakita sa akin ay nakakakita na din sa ama. Bakit mo sinasabi: ‘Ipakita mo sa amin ang Ama?’ Hindi baga kayo sumasampalataya na ako’y sumasa-Ama at ang Ama ay sumasa-Akin?”(Jn.14:8-10) Si Apostol Felipe ay ipinako sa krus nang patiwarik sa Hierapolis,Scythia, sa bayan ding iyon ay namatay ang kanyang dalawang anak na babae.

Dalawa ang apostol Santiago, ang matanda at ang bata. Ang matanda ay anak ni Zebedeo at kapatid ni San Juan Ebanghelista; ang bata ay anak niAlfeo at kapatid ni San Judas. San SANTIAGO (James)  ang bata ay naging unang Obispo ng Jerusalem. Kilala rin ang batang  si Santiago bilang patron ng mga tagagawa ng sumbrelo. Taong 62, hinuli siya ng mga Hudyong kababayan niya at inihulog mula sa itaas ng Templo, at nang di siya namatay ay binato at pinalo. Sumulat siya ng isang Epistola sa Bagong Tipan.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

n.a.  (2008). Saint James the Lesser. In Catholic Saints. Retrieved on April 22, 2011, from http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=356


Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: