San Matias

Apostol

Araw ng Kapistahan: 14 Mayo

Ang kaunting nalalaman natin tungkol sa buhay ni San Matias ay matatagpuan sa sulat ni San Lucas sa “Mga Gawa ng mga Apostol”. Ipinalalagay na isa siya sa pitumpu’t dalawang disipulo ng Panginoon. Nang makaakyat na si Cristo sa langit, nagkatipun-tipon ang mga apostol, Mahal na Birhen at iba pang mga tagasunod ni Cristo sa Jerusalem. Sila’y may sandaa’t-dalawampung katao. Tumindig si San Pedro at winika ito: “Mga Kapatid, kailangang matupad ang kasulatan na ipinaalam ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na siyang namuno sa mga humuli kay Jesus. Kaya nga’t kinakailangan na sa mga taong nakasama natin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang panginoong Jesus, simula sa pagbibinyag ni Juan hanggang sa araw na siya’y kunin sa atin, ang isa sa kanila ay napasama sa atin, bilang isang saksi ng kanyang muling pagkabuhay.” At ibinukod nila ang dalawa: si Jose na tinatawag na Barsabas, at tinaguriang Justo, at si Matias. At sa pananalangin ay kanilang sinabi: “Ikaw Panginoon, na nakatatarok sa puso ng lahat, ipakilala mo ang iyong hinirang sa dalawang ito, upang tumanggap aitong tungkulin sa pagka-apostol sa pinagtaksilan ni Judas upang tumungo roon sa kinauukulan niya.” At pinagsapalaran sila, at si Matias (sa Hebreo,  alay ni Yahweh), ang nagpalad na mahirang sa labing-isang apostol. (Gwa 1:15-25) si Matias ang humalili kay Judas Iscariote.

Una siyang nangaral sa Judea, pagkatapos ay sa Cappadocia at sa mga lugar sa paligid ng dagat sa Caspian. Walang nakakabatid ng paraan kung paano siya namatay. May nagsasabing siya’y ipinako sa krus, at ang iba naman ay nagsasabing siya’y pinugutan ng ulo.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: