San Bernabe

Kamatayan: 60

Araw ng Kapistahan: 11 Hunyo

Si San Bernabe (Barnabas), na ang dating pangalan ay Jose o Joses, ay isang Hudyong isinilang sa pulo ng Cyprus sa isang mayamang angkan. Pagkaraan ng pag-akyat ng Panginoon, pinalitan ng mga apostol ang kanyang pangalan at ginawang BERNABE – anak ng kaaliwan. Isa sa 72 disipulo ng Panginoon, nabibilang si Barnabe sa unang mga Kristiyano, ipinagbili ang kanyang kayamanan at inilagay ang halaga nito sa paanan ng mga apostol upang ipamahagi sa mga maralita at iukol sa ibang mga pangangailangan ng Santa Iglesiya. Siya ang sumama kay San Pablo upang ito’y ipakilala kina San Pedro at Santiago sa Jerusalem, tatlong taon pagkaraan ng kanyang pagbabalik-loob sa Damascus. Siya rin ang napiling mamahala sa unang mga binyagan sa Antioch sapagkat siya’y isang taong puspos ng Espirito Santo at pananampalataya ayon kay San Lucas sa “Gawa ng mga Apostol” (11:24), at sa kanyang mabuting pangangasiwa, umunlad ang pananampalataya sa Antioch kaya nga ang mga disipulo sa lunsod na iyon ay unang tinawag na Kristiyano.

Ang tungkuling magmisyon sa iaba’t ibang pook ay tinanggap ni Bernabe nang wikain ng Espirito Santo: “Ibukod ninyo sa Akin si Saulo at si Barnabe, para sa gawang inilaan Ko sa kanila.” Kaya’t nag-ayuno siya at nananalangin at ipinatong sa kanila ang mga kamay at sila’y pinayaon. Nagpunta sina Saulo o San Pablo at San Bernabe sa pulo ng Cyprus at dito sa kanilang pangangaral ay naging Kristiyano ang proconsul Romano sa Sergio Paulo; sa Lycaonia ay muntik na silang batuhin ng mga kalaban sa pananampalataya. Pagkaraan ng kapulungan sa Jerusalem noong taong 49, si San Bernabe ay nagtungo sa Cyprus at dito namatay noong taong 60 sa bayan ng Salamis dahil sa pagbato at pagsunog sa kanya ng mga Hudyo na taga-Syria.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw, Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: