San Pedro

Kamatayan: 67

Araw ng Kapistahan: 29 Hunyo

  Sinabi ng isang manunulat na kung ang mga sumulat ng Ebanghelyo ay di kinasihan ng Espiritu Santo, malamang na hindi nila isusulat ang pagkanulo ni /judas at ang pagtatakwil ni SAN PEDRO sa ating Panginoon. Sa mga pangyayaring iyan ay maliwanag na makikita ang pananagumpay ng biyaya sa kalikasan ng tao at ang pagsubaybay ng Diyos sa Santa Iglesya.

Si Simon na tga-Bethsaida, Galilea, ay isang mangingisdang may-asawa, at kapatid ni San Andres. Sa una pa lamang pagkakatagpo sa kanya ng Panginoon, sinabi na sa kanya na papalitan ang kanyang pangalan at gagawing Cephas o Pedro na ang kahulugan ay bato. Sa kabila ng kanyang kahinaan, si Pedro ay ginawang saligang-bato ng Santa Iglesyang itinatag ni Cristo: “Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Iglesya. at ang pintuan ng impiyerno ay hindi makakapanaig sa kanya. At ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit.” (Mt. 16:18)

Sa kanya’y ipinagkaloob ni Cristo Jesus ang kapangyarihan at tungkuling turuan, pamahalaan at pakabanalin ang lahat ng mga tagasunod ni Cristo, bilang kataas-taasang puno at kahalili niya sa ibabaw ng lupa.

Prinsipe ng mga apostol, siya ang nangaral sa Jerusalem pagkapanaog ng Espiritu Santo at may 3,000 katao ang naging Kristiyano noon. Nang siya’y ipakulong ni Herodes Agripa noong taong 43, iniligtas siya ng isang anghel sa bilangguan, at siya ang namuno sa unang kapulungan sa Jerusalem noong taong 50. Pagkatatag ng obispado sa Antoich, nagtungo siya sa Roma at mula noon, bilang unang Papa, pinamunuan niya ang Iglesya Katolika sa loob ng dalawampu’t limang taon na ang naging wakas ay ang kanyang pagkamatay sa krus ng patiwarik, sa panahon ni emperador Nero, taong 67.

ang araw na ito ay ipinagdiriwang na mula pa noong ikaapat na dantaon.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Mga Santa at Santo sa Araw-Araw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: