Archive for the ‘Mga Pagbasa sa Araw-Araw’ category

Mga Pagbasa: 1 Enero 2011 (Sabado)

January 1, 2011

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ng mga Bilang 6:22-27

 

Winika ng Panginoon kay Moises: “Magsalita ka kay Aron at sa kanyang mga anak at sabihin sa kanila: ‘Ganito ninyo basbasan ag mga Israelita.’

Sabihin ninyo sa kanila: ‘Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan!  Lingapin ka at pagkalooban ng kanyang biyaya.  Tunghayan ka ng Panginoon at pagkalooban ng kapayapaan!’  Gayon din nila sasambitin ang aking pangalan sa mga Israelita, at sila’y aking pagpapalain.”

 

Salmo Responsorio

Salmo 66:2-3. 5. 6. 8

 

R) Nawa’y kahabagan tayo ng Dios at pagpalain niya.

 

Ikalawang Pagbasa

Pagbasa sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga Galacia 4:4-7

 

Mga Kapatid: Nang maganap na ang mga ipinangako gn Dios, sinugo ang kanyang sariling Anak, na isinilang ng babae, sa ilalim ng Batas ni Moises, upang tubusin ang mga nasasakupan ng Batas at tayo’y maging mga anak na ampon ng Dios.

Sapagkat kayo ay kanyang mga anak, sinugo ng Dios sa inyong mga puso ang Espiritu ng kanyang Anak upang patunayan na ang Dios ay Ama ng lahat.  Kaya’t hindi na kayo mga alipin kundi mga anak, at kung mga anak ay tagapagmana rin sa tulong ng awa ng Dios.

 

Ebanghelio

Pagbasa sa banal na Ebanghelio ayon kay Lucas 2:16-21

 

Nang panahong iyon, naparoon agad ang mga pastol sa Belen at natagpuan nila si Maria, si Jose at ang sanggol na nakahiga sa labangan.  Nang makita nila si Jesus ay naunawaan ang lahat ng sinabi sa kanila tungkol sa kanya.  Ang tanang nakarinig sa mga salaysay ng mga pastol ay namangha sa kanila.

Ang lahat ng ito ay tinandaan ni Maria at pinagdilidili sa kanyang puso.  Pagkatapos, nagsiuwi na ang mga pastol na nagpupuri sa Dios dahil sa lahat ng kanilang nakita at narinig, ayon sa ibinalita sa kanila.

Pagsapit ng ikawalong araw ang sanggol ay sinunat at pinangalanang Jesus, ang itinawag sa kanya ng anghel bago pa siya ipinaglihi.

 

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

 

Mga Pagbasa: 31 Disyembre 2010 (Biyernes)

December 31, 2010

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa unang sulat ni San Juan Apostol 2:18-21

 

Mga anak, sumapit na ang huling oras.  Batay sa inyong narinig na dumarating na ang anticristo, marami nang anticristo ang dumarating; kung kaya nalalaman nating sumapit na ang huling oras.

Sa atin sila nanggaling ngunit hindi sila atin, nanatili sana sila sa atin.  Subalit ito ay nangyari upang matanyag na silang lahat ay hindi atin.

Sa ganang inyo, taglay ninyo ang pahid ng Banal at ito’y nalalaman ninyong lahat.  Hindi ko kayo sinulatan nang dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyo ngang nalalaman ay sapagkat ang kasinungalingan ay di nagbubuhat sa katotohanan.

 

Salmo Responsorio

Salmo 95:1-2. 11-12. 13

 

R) Magalak ang kalangitanat magsaya ang lupa.

 

Ebanghelio

Pagbasa sa banal na Ebanghelio ayon kay Juan 1:1-18

 

Sa mula’t mula pa ay may Verbo na, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.  Siya sa mula’t mula pa ay sumasa Dios na.  Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung hindi dahil sa kanya ay walang nangyari.  Nasa kanya ang buhay at ang buhay naman ang siyang liwanag ng mga tao.  At ang liwanag ay tumatanglaw sa kadiliman, ngunit ito’y hindi tinanggap ng kadiliman.

Ang Dios ay nagsugo ng isang tao na ang pangalan ay Juan.  Ito’y naparito bilang isang saksi upang patunayan ang liwanag at nang sa gayon ay sumampalataya ang lahat sa pamamagitan niya.  Hindi siya ang liwanag kundi ang saksi ng liwanag.

Ang Verbo ay ang tunay na liwanag na tumatanglaw sa lahat ng tao na dumarating sa daigdig.  Siya ay nasa daigdig at ang daigdig ay ginawa sa pamamagitan niya ngunit hindi siya kinilala ng daigdig.  Dumating siya sa sariling tahanan at hindi siya tinanggap ng mga sariling kanya.

Datapuwat sa lahat ng sa kanya’y tumanggap, na sumampalataya sa kanyang pangalan, ay binigyan niya ng kapangyarihan na mging mga anak ng Dios; na isinilang hindi mula sa dugo hindi sa pita ng laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi mula sa Dios.

At nagkatawang-tao ang Verbo at nakipamayan sa atin; at nakita ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang nababagay sa bugtong na Anak ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan.

 

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

 

Mga Pagbasa: 30 Disyembre 2010 (Huwebes)

December 30, 2010

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ni San Juan Apostol 2:12-17


Mga anak, sumusulat ako sa inyo sapagkat ang inyong mga kasalanan ay ipinatawad na sa bisa ng kanyang pangalan.  Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo yaong mula pa sa pasimula ay siya na.  Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat nalupig ninyo ang masama.  Sinulatan ko kayo, mumunting mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama.

Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na mula sa pasimula ay siya na.  Sinulatan ko kayo, mga kabataan sapagkat malakas kayo at nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at nalupig ninyo ang masama.

Huwag ninyong mahalin ang daigdig o kaya ang mga bagay sa daigdig o kaya ang mga bagay sa daigdig.  Kung may nagmamahal sa daigdig,wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama.  Sapagkat ang lahat ng nasa daigdig — ang masasamang pita ng laman, ang masasamang pita ng mata at ang kayabangang likha ng kayamanan — ay di nagbubuhat sa Ama kundi sa daigdig.  Lumilipas ang sandaigdigan pati ang mga pithaya nito, subalit ang tumutupad ng kalooban ng Dios ay nananatili magpakailan man.

 

Salmo Responsorio

Salmo 95:7-8a. 8b-9. 10

 

R) Magalak ang kalangitan at magsaya ang lupa.

 

Ebanghelio

Pagbasa sa banal na Ebanghelio ayon kay Lucas 2:36-40

 

Nang panahong iyon, nabubuhay si Ana, isang propetista, anak ni Fanuel, sa lipi ni Aser.  Siya ay lubhang matanda na, pitong taong nakisama sa kanyang asawa mula pa sa kanyang pagkadalaga.  Nanatiling balo hanggang sa ikawalumpu’t apat na taon niya.  Hindi siya umaalis sa templo at naglilingkod sa Dios gabi at araw sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin.

Pagdating niya sa sandaling iyon ay nagpuri din sa Dios, at nagsalita tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa katubusan ng Jerusalem.

Nang maganap na nila ang lahat ng naaayon sa batas ng Panginoon, nagsibalik sila sa Galilea, sa Nazaret na kanilang lunsod.  Samantala, ang bata ay lumaki at lumakas, puspos ng karunungan, at sumasakanya ang biyaya ng Dios.

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

 

Mga Pagbasa: 29 Disyembre 2010 (Miyerkules)

December 29, 2010

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa unang sulat ni San Juan Apostol 2:3-11


Mga minamahal:  Ganito matitiyak nating nakikilala si Jesus, kung tinutupad natin ang kanyang mg utos.  Kung may nagsasabing nakikilala siya at di naman tinutupad ang kanyang mga utos, yaon ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan.  Ngunit ang tumutupad ng kanyang salita, talagang sukdol sa kanya ang pag-ibig sa Dios.  Ganito natin nalalaman na sumasakanya tayo.  Ang sino mang nagsasabi na siya ay nananatili kay Jesus ay dapat mamuhay katulad ng kanyang pamumuhay.

Mga pinakamamahal, hindi bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dati na inyong tinanggap mula pa noong una;  ang dating uots ay ang salita na inyong narinig.

Gayon man, isang panibagong kautusan ang isinusulat ko inyo, bagay na totoo kay Jesus at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay napapawi na at ang tunay na liwanag ay sumisikat na.

Ang nagsasabing siya ay nasa kaliwanagan at napopoot sa kanyang kapatid, siya ay nasa kadiliman pa.  Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa kaliwanagan at napopoot sa kanyang kapatid, siya ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay mananatili sa kaliwanagan at sa kanya ay walang dapat ikatisod.

Subalit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at ditto siya lumalakad nang di nalalaman kung saan patutungo, palibhasa binulag siya ng kadiliman.

 

Salmo Responsorio

Salmo   95: 1-2a. 2b-3. 5b-6


R) Magalak ang kalangitan at magsaya ang lupa.

 

Ebanghelio

Pagbasa sa banal na Ebanghelio ayon kay Lucas 2:22-35


Nang makalipas na ang mga araw na paglilinis n autos ni Moises, dinala si Jesus sa Jerusalem, upang ihandog sa Panginoon, batay sa nakasulat sa batas ng Panginoon: Ang lahat ng panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon at mga-aalay ng handog na dalawang batubato o dalawang inakay na kalapati alinsunod sa nakasaad sa batas ng Panginoon.

Ngayon sa Jerusalem ay may isang lalaking nagngangalang Simeon, isang lalaking matuwid at banal, na naghihintay ng kaaliwan ng Israel, at sumasakanya ang Espiritu Santo. At ipinahayag sa kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na di siya magdaranas ng kamatayan hangga’t di niya nakikita ang Crist ng Panginoon.

Sa pagganyak ng Espiritu ay naparoon siya sa templo; nang ang sanggol na si Jesus ay dalhin ng kanang mga magulang upang tuparin ang ipinaguutos ng batas tungkol sa kanya, kinulong ni Simeon ang sanggol at nagpuri sa Dios na ang wika, “Ngayo’ypapanawin mo nang mapayapa ang iyong lingkod, O Panginoon, batay sa iyong pangako; sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo sa harap ng bayan, isang Hentil at dangal ng bayan mong Israel.”

Ang kanyang ama at ina ay mangha sa sinabi tungkol sa kanya. Sila ay binasbasan ni Simeon at sinabi kay maria na kanyang ina, “Tandaan mo,ang sanggol na ito ay nakatal;aga sa ikababagsak at ikatatayo ng marami sa Israel, at isang tandang pagsasalungatan. At paglalagusan ng siang tabak ang iyong kaluluwa, upang mahayag ang mga pag-iisip ng maraming puso.”

 

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

 

Mga Pagbasa: 28 Disyembre 2010 (Martes)

December 28, 2010

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa unang sulat ni San Juan Apostol 1: 5-2:2


Mga Kapatid: Narito ang pangaral na aming narinig sa kanya at ibinabalita namin sa inyo, na ang Diyos ay kaliwanagan at walang kadiliman sa kanya.  Kung sinasabi nating nakikiisa tayo sa kanya at lumalakad naman tayo sa dilim, nagsisinungaling tayo at di gumagawa ayon sa katotohanan.  Datapuwat kung sa liwanag tayo lumalakad, yayamang siya ang kaliwanagan, tayo ay may pakikipag-isa sa isa’t isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesucristo na kanyang Anak sa lahat ng kasalanan.

Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang sarili, wala sa atin ang katotohanan.  Kung ipagtatapat natin an gating mga kasalanan, siya ay matapat at makatarungan at patatawarin niya an gating mga sala at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi nating di tayo nagkakasala, inaari natin siyang sinungaling at wala sa atin ang kanyang salita.

Mumunti kong mga anak, sinusulat ko ito sa inyo upang di kayo magkasala.  Subalit kung may magkasala man, mayroon tayong isang tagapagtanggol sa harap ng Ama, ang matuwid na si Jesucristo.  Siya ang nagbayad-puri dahil sa ating mga kasalanan, hindi lamang ang sa atin kundi ang sa buong daigdig.

 

Salmo Responsorio

Salmo 123: 1-3. 4-6. 7-8

 

R) Ang Panginoon ay siyang tumutulong sa atin.

 

Ebanghelio

Pagbasa sa banal na Ebanghelio ayon kay Mateo 2:13-18

 

Nang makaalis na sila, ang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip, at nagwika,  “Magbangon ka, kunin mo ang sanggol at ang kanyang ina, at tumakas ka sa Ehipto.  Titigil ka doon hanggang hindi ko sinasabing umalis sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin.”  Pagkabangon niya ay isinama ang sanggol at ang ina nito, noon ding gabing iyon, at pumunta sa Ehipto.  Doon siya tumira hanggang sa pagkamatay ni Herodes, upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta:  “Buhat sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak.”

Si Herodes ay lubhang nagalit nang malaman niya na siya ay napaglalangan ng mga Mago, kay ipinapatay niya ang lahat ng sanggol sa Belen at sa buong paligid mula sa gulang na dalawang taon pababa, batay sa panahon ng kanyang pagkasiyasat sa mga Mago.   Noon ay naganap ang sinabi ni propeta Jeremias: “May narinig na tinig sa Rama, panaghuyan at kalagim-lagim na iyakan.  Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, at ayaw paaliw sapagkat wala na sila?”

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

 

Mga Pagbasa: 26 Disyembre 2010 (Linggo)

December 26, 2010

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ni Sirac 3:3-7, 14-17


Ipinagagalang ng Panginoon ang ama sa kanyang mga anak; ang kapangyarihan ng ina, sa mga anak.  Ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad sa kasalanan; ang gumagalang sa kanyang ina ay nag-iimpok ng kayamanan.

Ang gumagalang sa kanyang ama ay pinaliligay ng mga anak, at kung nananalangin ay pinakikinggan.  Ang gumagalang sa kanyang ama ay mabubuhay nang matagal; ang umaaliw sa kanyang ina ay sumusunod sa Panginoon.

Anak, lingapin mo ang iyong ama sa kanyang katandaan; huwag mo siyang dulutan ng ikalulumbay habang nabubuhay siya.

Kung manghina man ang kanyang isip, lingapin mo siya; huwag mong lapastanganin sa kasibulan ng iyong lakas.

Sapagkat ang panglingap sa ama ay di malilimutan, magiging kabayaran ng iyong sala, mananatili nang matagal.  Sa panahon ng ligalig ito’y maaalaala mo at pakikinabangan.

 

Salmo Responsorio

Salmo 127: 1-2. 3. 4-5

 

R) Mapapalad ang may takot sa Panginoon, na tumatahak sa kanyang mga daan.

 

Ikalawang Pagbasa

Pagbasa sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga Colosas 3: 12-21

 

Mga Kapatid: Bilang mga hinirang ng Dios, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng taos-pusong kaawaan, kabutihan, kababaang-loob, kaamuan at pagtitiis.  Magpaumanhin kayo sa isa’t isa at magpatawaran kung mayroon kayong hinanakit kanino man.

Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din magpatawad kayo.  At higit sa lahat ng ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang buklod ng ganap na kabanalan.  Nawa’y maghari s ainyong mga puso ang kapayapaan ni Cristo na siyang itinawag sa inyo upang bumuo ng iisang katawan.  Magpasalamat sana kayo.

Nawa’y manatiling masagana sa inyo ang salita ni Cristo, magturuan kayo at magpayuhan nang buong karunungan.  Mag-awitan kayo sa Dios ng mga salmo, dalit at awiting galling sa Dios, taglay ang pasasalamat sa inyong mga puso.  Ano man ang inyong gawin, maging sa salita at gawa, ang lahat ay gawin ninyo sa ngalan ng Panginoong Jesus at magpasalamat sa Dios Ama sa pamamagitan niya.

Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa harap ng Panginoon.  Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag maging mabalasik sa kanila.  Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kinalulugdan ng Panginoon.  Mga ama, huwag ninyong ibuyo sag alit ang inyong mga anak, baka manghina ang kanilang loob.

 

Ebanghelio

Pagbasa sa banal na Ebanghelio ayon kay Mateo 2:13-15. 19-23

 

Nang makaalis na ang mga Mago, ang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip, at nagwika,  “Magbangon ka, kunin mo ang sanggol at ang kanyang ina, at tumakas ka sa Egipto, at huwag kayong umalis doon hangga’t di ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin.”  Pagkabangon niya ay isinama ang mag-ina, noon ding gabing iyon, at lumigpit sa Egipto.  Doon siya tumira hanggang sa pagkamatay ni Herodes, upamg matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta”  “Buhat sa Egipto ay tinawag ko ang aking anak.

Nang Makita ni Herodes na siya ay pinaglaruan ng mga Mago ay lubhang nagalit, kay ipinapatay niya ang lahat ng sanggol sa Belen at sa buong paligid mula sa gulang na dalawang taon pababa, batay sa panahon ng kanyang pagkasiyasat sa mga Mago.

Noon ay naganap ang sinabi ni propeta Jeremias: “May narinig na tinig sa Rama, panaghuyan at kalagim-lagim na iyakan.  Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, at ayaw paalis sapagkat wala na sila.”

Pagkamatay ni Herodes, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa panaginip kay Jose sa Egipto, at nagwika sa kanya, “Magbangon ka, kunin mo ang sanggol at ang kanyang ina, at magbalik ka sa lupain ng Israel, sapagkat namatay na ang mga nagtatangka sa buhay ng sanggol.”

Pagkabangon ni Jose, isinama ang sanggol at ang kanyang ina upang magbalik sa lupain ng Israel.  Datapuwat nang mabalitaan niyang si Arquelao ang naghahari sa Judea bilang kahalili ng ama niyang si Herodes, siya ay natakot pumaroon; ngunit pinagsabihan siya sa panaginip kaya lumigpit sa lupain ng Galilea, at namayan sa bayan na tinatawag na Nazaret, upang matupad ang sinabi ng mga propeta:  “Siya ay tatawaging Nazareno.”

 

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito

 

 

 

Mga Pagbasa: 25 Disyembre 2010 (Miyerkules)

December 25, 2010

 

Unang Pagbasa

Pagbasa sa aklat ni propeta Isaias 52: 7-10

 

Anong ganda sa kabundukan ang mga paa ng nagdadala ng mabubuting balita, nagpapahayag ng kapayapaan, naghahatid ng magandang balita hinggil sa kaligtasan, na nagsasabi sa Sion:  Naghahari ang iyong mga bantay at nag-aawitan, sapagkat nakikita nila ang pagbabalik ng Panginoon sa Sion.

Mag-awitan kayo, O mga guho ng Jerusalem, sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang bayan, tinubos ang Jerusalem.  Sa harap ng lahat ng mga bayan ay nakahanda ang banal na bisig ng Panginoon at makikita ng lahat ng lupain ang pagliligtas n gating Panginoon.

 

Salmo Responsorio

Salmo 97: 1. 2ab. 3cd-4. 5-6

 

R) Makikita ng lahat ng lupain ang pagliligtas ng ating Dios

 

Ikalawang Pagbasa

Pagbasa sa sulat sulat sa mga Hebreo 1: 1-6


Noong una ang Dios ay nagsalita sa iba’t ibang panahon at sa sari-saring paraan sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta.  Sa huling mga panahong ito ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Anak, na ginawa niyang tagapagmana ng lahat ng bagay, na sa pamamagitan Nito’y nilikha ng Dios ang sanlibutan.

Palibhasa liwanag ng kanyang kaluwalhatian at larawan ng kanyang pagka-Dios, ang Anak na iyan na umaalalay sa sansinukob sa bisa ng kanyang salita.  Matapos niyang gawin ang paglilinis sa mga kasalanan, ay nakaluklok sa kanan ng Kamahalan sa kataas-taasan na humigit pa sa mga anghel, yayamang nagmana ng isang pangalan na di maihahambing sa kanila.

Sapagkat sino sa mga anghel ang kailan man ay napagsabihan ng” “Ikaw ang aking Anak, inianak kita ngayon?”  At saka: “Ako ay ituturing niyang ama at siya naman ay ituturing na anak.”  Gayon din, nang dalhin niya sa daigdig ang panganay, kanyang sinasabi: “Sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios.”

 

Ebanghelio

Pagbasa sa banal na Ebanghelio ayon kay Juan 1-5. 9-14 (Brevior)

 


Sa mula’t mula pa ay may Verbo na, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.  Siya sa mula’t mula pa ay sumasa Dios na.  Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung hindi dahil sa kanya ay walang nagawa.  Nasa kanya ang buhay at ang buhay naman ang siyang liwanag ng mga tao.  At ang liwanag ay tumatanglaw sa kadiliman ngunit ito’y hindi tinanggap ng kadiliman.

Ang Verbo ay ang tunay na liwanag na tumatanglaw sa lahat ng tao na dumarating sa daigdig.  Siya ay nasa daigdig at ang daigdig ay ginawa sa pamamagitan niya ngunti hindi siya kinilala ng daigdig.  Dumating siya sa sariling tahanan at hindi siya tinanggap ng mga sariling kanya.

Datapuwat sa lahat ng sa kanya’y tumanggap, na sumampalataya sa kanyang pangalan, ay binigyan niya ng kapangyarihan na maging mga anak ng Dios.  Hindi sila isinilang mula sa dugo, ni sa pita ng laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi mula sa Dios.  At nagkatawang-tao ang Verbo at nakipamayan sa atin; nakita ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang nababagay sa bugtong na Anak ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan.

 

Paki-click po ito para sa pagninilay sa araw na ito