Archive for the ‘Mga Santa at Santo sa Araw-Araw’ category

San Rafael

September 29, 2011

Arkanghel

Kilala bilang: anghel na tumulong sa pamilya ni Tobias

Patron ng: mga manggagamot at nga mga manlalakbay

 

Si SAN RAFAEL ay ang Arkanghel ng mga Kristiyanong naglalakbay patungong langit.  Siya ang inatasan ng Diyos na maging gabay ng tao sa landas tungo sa ating paghahanap ng mga kayamanan ng tunay na kaligayahan na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak.  Binibigyan din niya tayo ng liwanag upang makita natin at piliin ang daan ng Diyos, at tayo ay kanyang ipinagtatanggol mula sa anumang panganib maaari nating harapin sa ating paglalakbay pabalik sa Ama.  Si San Rafael ang nagturo kay Tobias kung paano gumawa ng ungguwento mula sa isang isda na siyang nakapagpagaling sa ama ng binata mula sa pagkabulag (Tob. 8:3; 12:15).

Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang “Lunas ng Diyos”.  Madalas siyang inilalarawan bilang isang anghel na may hawak na isda, sisidlan ng langis, at tungkod ng manlalakbay.

 

 

Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House

San Gabriel

September 29, 2011

Arkanghel

Kilala bilang: tagapagbalita ng Mensahe ng Diyos

Patron ng: mga communicator

 

Si SAN GABRIEL ang siyang tagapagdala ng mga balita ng pag-ibig o mga mensahe ng Diyos sa mga pinagpala at piniling nilalang.  Siya ang anghel na nagbalita sa Mahal na Birheng Maria ng plano ng Diyos sa kanya na maging Ina ng Kanyang Anak na si Jesus (Lucas 1:26-38); ang nagpakita kay Zacarias, ama ni San Juan Bautista, upang ibalita ang pagkakaroon nila ng kanyang asawang si Santa Isabel ng isang anak (Lucas 1:19-20).  Siya rin ang anghel na unang nagbalita kay Daniel nang nalalapit na Katapusan ng Daigdig (Daniel 8, 9).

Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang “Lakas ng Diyos”.  Madalas siyang inilalarawan bilang isang anghel na may hawak na isang sanga ng mga liryo.

 

Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House

San Miguel

September 29, 2011

Arkanghel

Kilala bilang: prinsipe ng mga anghel

Patron ng: mga pulis

 

Si SAN MIGUEL ang siyang Prinsipe at Pangkalahatang Pinuno ng lahat ng herarkiya ng mga Pangkalangitang Hukbo.  Siya ang kilalang Anghel na lumupig kay Lucifer at mga kampong demonyo nito noong unang himagsikan ng mga nilalang laban sa Diyos.  Kinuha ang kanyang pangalan mula sa kanyang pandigmaang sigaw na “MI-CA-EL”, na nangangahulugang: “Sino ang hihigit pa sa Diyos?”  Siya ang unang tagapagtanggol ng Mahal na Birheng Maria sa Misteryo ng Pagkakatawang Tao.  Kadalasan siyang nauugnay sa mga milagrong nagpapakita ng Kapangyarihan ng Diyos kasama ang Birheng Maria (Daniel 10:12, 12:1; Apoc. 12:7).

Madalas siyang inilalarawan bilang isang anghel na may hawak na espada o mahabang sibat at nasa aktong itatarak ito sa isang demonyong nasa paanan niya.

 

Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House

Ang mga Unang Martir sa Roma

June 30, 2011

Araw ng Kapistahan: 30 Hunyo

Ayon sa bagong kalendaryo ng Simbahan, ipinagdiriwang ngayon ang kapistahan ng mga unang martir sa Roma noong paghahari ni Emperador Nero. Nang unang dantaon ng Katolisismo, sumiklab ang isang matinding pag-uusig laban sa mga Kristiyano na pinagbinatangang sumunog sa Roma. Maraming Kristiyano ang nag-alay  ng kanilang buhay alang-alang sa Diyos at sa pananampalataya; mayroong pinakain sa mga leon, may pinahirapan nang katakut-takot, may sinunog. Ang lahat ng ito ay dinanas ng mga saksing mga saksi ng Pnginoon upang patunayan ang katotohanan ng kanilang relihiyon at pagsamba sa Mananakop. Ang kasaysayang ito nang taong 64 ay mababasa sa mga sulat ng bantog na manunulat na si Tacitus, na hindi Kristiyano, at sa mga sulat ni San clemante, Papa. Hinangaan natin ang kanilang kabayanihan sa Panginoon at hinihingi na bahagihan tayo ng kanilang tapang sa pagtatanggol sa mga aral ni Cristo. kaya yumabong ang ating pananampalataya ay dahil sa dugo ng mga martir sa lunsod ng Roma.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

San Pablo

June 29, 2011

Araw ng Kapistahan: 29 Hunyo

Sinasabi ng Panginoon sa pangitain: “Ananias, tumindig ka  at pumaroon sa lansangan tinatawag na matuwid, at itanong mo sa bahay ni Judas ang isang nagngangalang Saulo na taga-Tarsus.” Sumagot si Ananias, “Panginoon, maraming nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, na maraming ginawang masama laban sa Iyong Banal na Jerusalem. At dito sa Damascus may pahintulot siyang gapusin ang lahat ng dumadalangin sa ngalan Mo.” “Pumaroon ka,” wika ng Panginoon, “sapagkat siya ang sisidlang hinirang ko upang magdala ng Aking pangalan sa mga Hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipakikita Ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang danasin alang-alang sa Aking Pangalan.” (Gwa 9:19-16) Ito ang salaysay ni San Lucas, disipulo ni San Pablo, tungkol sa dating mabagsik na mag-uusig ng mga Kristyano. Pagkaganap ng himala sa daan patungong Damascus, si Saulo ay bininyagan ni Ananias (Enero 25) at naging apostol ng mga Hentil o di Hudyo.

Tatlupung-taon, humigit-kumulang, ang inilaan ni SAN PABLO sa kanyang walang humpay na pangangaral sa mga bayan sa kilalang daigdig noon tulad nga ng makikita sa kanyang tatlong paglalakbay-misyonero.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

San Pedro

June 29, 2011

Kamatayan: 67

Araw ng Kapistahan: 29 Hunyo

  Sinabi ng isang manunulat na kung ang mga sumulat ng Ebanghelyo ay di kinasihan ng Espiritu Santo, malamang na hindi nila isusulat ang pagkanulo ni /judas at ang pagtatakwil ni SAN PEDRO sa ating Panginoon. Sa mga pangyayaring iyan ay maliwanag na makikita ang pananagumpay ng biyaya sa kalikasan ng tao at ang pagsubaybay ng Diyos sa Santa Iglesya.

Si Simon na tga-Bethsaida, Galilea, ay isang mangingisdang may-asawa, at kapatid ni San Andres. Sa una pa lamang pagkakatagpo sa kanya ng Panginoon, sinabi na sa kanya na papalitan ang kanyang pangalan at gagawing Cephas o Pedro na ang kahulugan ay bato. Sa kabila ng kanyang kahinaan, si Pedro ay ginawang saligang-bato ng Santa Iglesyang itinatag ni Cristo: “Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Iglesya. at ang pintuan ng impiyerno ay hindi makakapanaig sa kanya. At ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit.” (Mt. 16:18)

Sa kanya’y ipinagkaloob ni Cristo Jesus ang kapangyarihan at tungkuling turuan, pamahalaan at pakabanalin ang lahat ng mga tagasunod ni Cristo, bilang kataas-taasang puno at kahalili niya sa ibabaw ng lupa.

Prinsipe ng mga apostol, siya ang nangaral sa Jerusalem pagkapanaog ng Espiritu Santo at may 3,000 katao ang naging Kristiyano noon. Nang siya’y ipakulong ni Herodes Agripa noong taong 43, iniligtas siya ng isang anghel sa bilangguan, at siya ang namuno sa unang kapulungan sa Jerusalem noong taong 50. Pagkatatag ng obispado sa Antoich, nagtungo siya sa Roma at mula noon, bilang unang Papa, pinamunuan niya ang Iglesya Katolika sa loob ng dalawampu’t limang taon na ang naging wakas ay ang kanyang pagkamatay sa krus ng patiwarik, sa panahon ni emperador Nero, taong 67.

ang araw na ito ay ipinagdiriwang na mula pa noong ikaapat na dantaon.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

San Ireneo

June 28, 2011

Obispo

Kapanganakan: 125

Kamatayan: 202

Araw ng Kapistahan: 28 Hunyo

Isa sa mga tinatawag na “ama ng Santa Iglesya” si SAN IRENEO ay sumilang sa Minor noong taong 125 at naging alagad ng banal na obispo ng Smyrna na si San Policarpo. “Nagugunita ko pa,” wika ng sato tungkol kay San Juan Apostol tungkol sa buhay at himala ng Panginoong Jesus.” Noong mga panahong iyon ang mga taga-silangan ay nakarating sa kanlurang Europa sa kanilang pangangalakal, lalo na sa bansang Gaul (Pransiya). Ito ang dahilan kung bakit napadako si IRENEO (Gr., payapa) sa Lyons, kasama ng obispong si Potino na isa ring taga-silangan.

Noong taong 177, bilang isang paring katulong ni Obispo Potino, si Ireneo ay naatasang magtungo sa Roma upang ayusin ang isang suliranin ng kanilang mga kababayan. Sinabi ng mga nagsugo sa kanya kay Papa Eleutero:”Ipinadadala namin ang isang alagad ng Diyos na lipos ng Pag-ibig sa Tipan ni Cristo.” Noong nasa Roma si Ireneo, sumiklab ang isang marahas na paguusig sa Lyons laban sa mga Kristiyano na sumawi sa buhay nina San Potino at Santa Blandina. Pagkabalik ng santo sa Lyons, siya ang humalili kay san Potino.

Dalubhasa sa Banal na Kasulatan, teolohiya, pilosopiya at kasaysayan ng mga Griyego at Romano, si Ireneo ay naging isang malugid na tagapagsanggalang ng mga aral ng Kristiyanismo; balitang-balita ang kanyang aklat, laban sa mga Erehe. Sa kanyang pakikibaka sa  mga nagkakamali ay pag-ibig ang higit niyang gingamit na kasangkapan: “Walang Diyos na walang pag-ibig.” “Inilalawit namin ang kamay nang buong puso sa inyo (mga Erehe) at laging handa kaming tanggapin kayo.” Sumalangit ang banal na obispo noong taong 202.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.