Archive for the ‘Uncategorized’ category

Santa Teresita ng Niño Jesus

October 1, 2011

Madre, Doktor ng Santa Iglesiya

Kilala rin bilang: Santa Teresita ng Lisieux

Kapanganakan: 2 Enero 1873

Kamatayan: 30 Setyembre 1897

Araw ng Kapistahan: Oktubre 1

Patron ng: mga misyon; ng mga maysakit sa baga

 

Dalawang kaluluwa — sina Luis Martin at Celia Guerin — ang kapwa nagnais na maglingkod sa Panginoong Diyos.  And una ay sa pagpapari at ang huli ay sa pagmamadre. Subalit iba daan ang nakatakda sa kanila.  Ang dalawang ito ay nagkakilala at ikinasal.  Sampu ng ngaing bunga ng kanilang pagmamahalan.  Isa sa mga ito ay si Francoise-Marie Therese Martin, na mas kilala sa pangalang SANTA TERESITA NG BATANG JESUS o ANG MUNTING BULAKLAK.

Maagang nabalo si Luis Martin.  Hinubog niya ang kanyang mga anak sa pamumuhay na angkop sa aral ng Panginoong Diyos, bagay na makikita sa pagiging madre ng apat niyang anak.  Hindi nagtagal, pumasok din si Teresita sa monasteryo ng mga Carmelita sa Lisieux noong Abril 9, 1888, sa kabila ng maraming bagay na humadlang sa kanyang pagiging madre.  Lalabing-limang taong gulang pa lamang siya nang matanggap sa kumbento.  Ito ang kanyang layunin: “Magligtas ng mga kaluluwa at ipanalangin ang mga alagad ng Diyos.”

Masaya at panatag ang kalooban sa pagpapabanal ng sarili at paglilingkod sa Diyos, tinupad ng mabuti ni Teresita ang iba’t ibang gawain sa monasteryo.  Ang sikreto sa kabanalan ng santa ay matatagpuan sa kanyang aklat na pinamagatang “Kasaysayan ng Isang Kaluluwa” (Story of A Soul): “ang pagsuko ng sarili sa Mahal na Kalooban ni Jesus at pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng bagay, tulad ng maliit na batang natutulog na walang takot sa bisig ng kanyang ama.”  Ito ay tinawag niyang “Ang Munting Daan” (The Little Way).

Noong 1896, nagsimula ang kanyang paghihirap at pagtitiis sanhi ng kanyang sakit sa baga na kanyang ikinamatay noong Setyembre 30, 1897, sa edad na dalawampu’t apat.  Bago siya malagutan ng hininga, winika niya: “Gugugulin ko ang aking langit sa paggawa ng kabutihan sa lupa, magpapaulan ako ng mga rosas.”

Sa tanang buhay niya ay wala siyang ginawang himala o kahit anong pambihira bagay.  Hindi rin siya nakarating sa ibang malalayong lugar para sa mga misyon.  Kinilala siya bilag pintakasi ng mga misyon dahil sa kanyang espesiyal na pagmamahal para sa mga misyon na makikita sa kanyang mga dasal at mga sulat ng nagbibigay suporta sa mga misyonero.

 

ARAL:

Ang “Munting Daan” ng kabanalan na itinuro ng santa ay batay sa aral ng Panginoon: “Kung hindi kayo manunumbalik at tutulad sa mga bata ay hindi kayo papasok sa kaharian ng langit.  Ang sinumang magpakumbaba na tulad ng batang ito, siya ang lalong dakila sa kaharian ng langit (Mt. 18:3-4).”

 


Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House

San Bernabe

June 11, 2011

Kamatayan: 60

Araw ng Kapistahan: 11 Hunyo

Si San Bernabe (Barnabas), na ang dating pangalan ay Jose o Joses, ay isang Hudyong isinilang sa pulo ng Cyprus sa isang mayamang angkan. Pagkaraan ng pag-akyat ng Panginoon, pinalitan ng mga apostol ang kanyang pangalan at ginawang BERNABE – anak ng kaaliwan. Isa sa 72 disipulo ng Panginoon, nabibilang si Barnabe sa unang mga Kristiyano, ipinagbili ang kanyang kayamanan at inilagay ang halaga nito sa paanan ng mga apostol upang ipamahagi sa mga maralita at iukol sa ibang mga pangangailangan ng Santa Iglesiya. Siya ang sumama kay San Pablo upang ito’y ipakilala kina San Pedro at Santiago sa Jerusalem, tatlong taon pagkaraan ng kanyang pagbabalik-loob sa Damascus. Siya rin ang napiling mamahala sa unang mga binyagan sa Antioch sapagkat siya’y isang taong puspos ng Espirito Santo at pananampalataya ayon kay San Lucas sa “Gawa ng mga Apostol” (11:24), at sa kanyang mabuting pangangasiwa, umunlad ang pananampalataya sa Antioch kaya nga ang mga disipulo sa lunsod na iyon ay unang tinawag na Kristiyano.

Ang tungkuling magmisyon sa iaba’t ibang pook ay tinanggap ni Bernabe nang wikain ng Espirito Santo: “Ibukod ninyo sa Akin si Saulo at si Barnabe, para sa gawang inilaan Ko sa kanila.” Kaya’t nag-ayuno siya at nananalangin at ipinatong sa kanila ang mga kamay at sila’y pinayaon. Nagpunta sina Saulo o San Pablo at San Bernabe sa pulo ng Cyprus at dito sa kanilang pangangaral ay naging Kristiyano ang proconsul Romano sa Sergio Paulo; sa Lycaonia ay muntik na silang batuhin ng mga kalaban sa pananampalataya. Pagkaraan ng kapulungan sa Jerusalem noong taong 49, si San Bernabe ay nagtungo sa Cyprus at dito namatay noong taong 60 sa bayan ng Salamis dahil sa pagbato at pagsunog sa kanya ng mga Hudyo na taga-Syria.

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

That child-like sense of wonder

April 29, 2011

The next time a sunrise steals your breath or a shooting star leaves you in awe, remain silent and listen as God whispers: “Do you like it? I did it for you.”

– Author Unknown


A priest, who is a very good friend of mine – and, when I’m feeling particularly fond of him, a beloved grandfather – once told me: “Never lose that child-like sense of wonder.”  Since then, I have taken it as a sort of personal philosophy, among others.  At first, this was because it provided me with a good excuse for staring around at things that seem ordinary to people – some people find it weird that I would stop to examine a spider web sprinkled with dewdrops along the path.  But I soon realized that it was teaching me something new – a new way to appreciate the world: through the eyes of God, the Greatest of Artists.

The artistic chaos of a sunset, all those splashes of vivid red and orange contrasting with the serene hues of indigo and blue.

The refreshing, salty smell of the sea that you breathe in while walking along the shore.

Birds twittering and chirping, each feather, beak and song distinct from the other.

The burst of flavor in your mouth when you take a bite off a ripe fruit.

The cool rain generously watering parched lands.

This is to say nothing yet of the thousands of cycles and processes and changes happening all around me that keeps the world habitable for me.

Taking in all these things that all my senses can perceive, and taking a moment to realize just how much care and thought God put into even the tiniest of his creations just for me…it just blows the mind away.

As the verse in a song goes: “What is man that You should touch him with Your Grace?”

I am but a teeny-tiny, pinprick of a speck in this infinite cosmos…yet God takes the time to draw a rainbow across the sky just to cheer me up.

How can I not feel special, and blessed, and loved?

.

.

.

.

.

[admin lay]

Nudge the Balance

April 27, 2011

A 91-year-old woman died after living a very long dignified life. When she met God, she asked Him something that had really bothered her for a very long time. “If Man was created in God’s image, and if all men are created equal, why do people treat each other so badly?”

God replied that each person who enters our life has a unique lesson to teach us. It is only through these lessons that we learn about life, people and our relationships with God. This confused the woman, so God began to explain:

 •  “When someone lies to you, it teaches you that things are not always what they seem. The truth is often far beneath the surface. Look beyond the masks people wear if you want to know what is in their hearts. Remove your own masks to let people know who you really are.
 • When someone steals from you it teaches you that nothing is forever. Always appreciate what you have. You never know when you might lose it. Never take your friends or family for granted, because today and sometimes only this very moment is the only guarantee you may have.
 • When someone inflicts injury upon you, it teaches you that the human state is a very fragile one. Protect and take care of your body as best as you can, it’s the one thing that you are sure to have forever.
 •  When someone mocks you, it teaches you that no two people are alike. When you encounter people who are different from you, do not judge them by how they look or act, instead base it on the contents of what is in their hearts.
 •  When someone breaks your heart, it teaches you that loving someone does not always mean that the person will love you back. But don’t turn your back on love, because when you find the right person, the joy that one person brings you will make up for all of your past hurts. Times a thousand fold.
 • When someone holds a grudge against you, it teaches you that everyone makes mistakes. When you are wronged, the most virtuous thing you can do is forgive the offender without pretense. Forgiving those who have hurt us is often the most difficult and painful of life’s experiences, but it is also the most courageous thing a person can do.
 •  When a loved one is unfaithful to you, it teaches you that resisting temptation is man’s greatest challenge. Be vigilant in your resistance against all temptations. By doing so, you will be rewarded with an enduring sense of satisfaction far greater than the temporary pleasure by which you were tempted.
 • When someone cheats you, it teaches you that greed is the root of all evil. Aspire to make your dreams come true, no matter how lofty they may be. Do not feel guilty about your success, but never let an obsession with achieving your goals lead you to engage in malevolent activities.
 • When someone ridicules you, it teaches you that nobody is perfect. Accept people for their merits and be tolerant of their flaws. Do not ever reject someone for imperfections over which they have no control.”

Upon hearing the Lord’s wisdom, the old woman became concerned that there are no lessons to be learned from man’s good deeds. God replied that Man’s capacity to love is the greatest gift He has. At the root of kindness and love, and each act of love also teaches us a lesson. The woman’s curiosity deepened. God, once again began to explain:

 •  “When someone loves us, it teaches us love, kindness, charity, honesty, humility, forgiveness, acceptance, and all of these can counteract all the evil in the world. For every good deed, there is one evil deed. Man alone has the power to control the balance between good and evil, but because the lessons of love are not taught often enough, the power is too often abused.
 •  When you enter someone’s life, whether by plan, chance or coincidence, consider what your lesson will be. Will you teach love or a harsh lesson of reality? When you die, will your life have resulted in more loving or more hurting? More comfort or more pain? More joy or more sadness? Each one of us has the power over the balance of the love in the world. Use it wisely!”

Don’t miss an opportunity to nudge the world’s scale in the right direction!

.

.

.

.

.

[Author Unknown]

.

.

.

To Live For Others

April 26, 2011

“I cannot believe that the purpose of life is to be ‘happy’. I think the purpose of life is to be useful, to be responsible, to be compassionate. It is, above all, to matter and to count, to stand for something, to have made some difference that you lived at all.”

– Leo C. Rosten


Everybody wants to be happy.  Countless movies, books, proverbs have been made, written, spoken on how to achieve it.  Many influential people around the world have sworn by it as the secret to their success, just as many have died from the lack of it.  Numerous journeys of every kind have been undertaken in pursuit of it.  People, in their own ways, pray for it every single day, whether to attain it or maintain it.

Everybody wants to be happy.

But is the pursuit and attainment of happiness the very reason for our existence?

Others might reason that, no, of course not, but happiness is important in order for us to perform well in whatever it is that we do or have chosen to dedicate ourselves to.  Now, there’s nothing actually wrong with that.  The thing is, sometimes what makes us happy can hurt other people, even the ones we love.  Or, sometimes what makes us happy doesn’t actually hurt anyone…but it doesn’t actually do anything for anyone at all.  We ourselves are the only ones benefitting from that happiness.

To live for others.

We’ve seen it in people who have chosen to dedicate their lives in the service of persons with disabilities, indigenous people, children in adoption centers, senior citizens in nursing homes, people in the urban poor areas.  And this is just to name a few.  They don’t have much, they don’t ask for much.  But you can see it in their faces, feel it in the aura that surrounds them: something beyond happiness…something divine.  In choosing a life of loving service, they have not only found something to live for, but also something to fight for and to love.

And happiness is the by-product.  Not the ultimate goal.

To live for others.  To know you will be leaving the world with something of you.  To know you have made a difference, if not in the world then in a handful of people’s lives.  To be the living testament to the fact that in the midst of all this worldly ugliness, love can still work wonders.  To be a ray of divine light shining through a dusty window, a glimpse of God’s face for those who are having trouble finding Him.

Divine.

April 24, 2011

The sight of an empty tomb has never been this overwhelming.  But then, this is not just an empty tomb — this is the evidence of a promise fulfilled, of hope restored, of life everlasting.

Hallelujah!  Christ our Lord is Risen!

“The great gift of Easter is hope – Christian hope which makes us have that confidence in God, in his ultimate triumph, and in his goodness and love, which nothing can shake.”

– Basil C. Hume

San Gregorio Taumaturgo

November 18, 2010

Obispo

Kilala rin bilang: Ang Mapaghimala o The Wonder Worker

Kapanganakan: circa 213

Kamatayan: circa 270

Araw ng Kapistahan: Nobyembre 18

Patron: laban sa baha at lindol

Sa kalendaryo ng Simbahan ay may mahigit na dalawampu’t limang San Gregorio.  Ang SAN GREGORIO na ipinagdiriwang ngayon ay tinaguriang Taumaturgo (Griyegong salita na nangangahulugang “mapaghimala”) dahil sa dami ng mga himalang ginawa niya noong nabubuhay pa siya.  Anak ng mga paganong taga-Neo Caesarea, Pontus, Asia Minor (na ngayon ay kilala na bilang bansang Turkey), si San Gregorio ay nagtungo sa Palestina upang mag-aral ng tungkol sa batas.  Narinig niyang minsan ang mga bantog na manananggol ng Kristiyanismo na si Origen sa lunsod ng Caesarea at ito ang naging dahilan ng kanyang pagiging Kristiyano.  Pagkatapos ng walong taong paghahanap ng katotohanan ay natagpuan din ni San Gregorio ang liwanag na aakay sa kanya sa landas ng katotohanan at kabanalan sa mainam na aral at pangangatuwiran ni Origen.  Hindi nalaunan siya’y naging obispo ng kanyang sariling bayan at sinasabi na lalabimpitong Kristiyano lamang ang kanyang natagpuan sa bayang iyon nang siya ay maging obispo subalit nang mamatay na siya, lalabimpitong pagano (‘di-Kristiyano) na lamang ang natitira.

Ito ang ilan sa kanyang mga himala:

 • marami siyang napagaling sa pamamagitan ng pagpapatong ng kanyang mga kamay sa may karamdaman; ang kanyang mga napagaling ay kanya ring napagbago at nabinyagan bilang Kristiyano
 • pinagbago niya ng daan at pinahinto ang pagbabanta ng ilog Lycus sa bisa lamang ng kanyang panalangin
 • ang dalawang lalaking humingi ng abuloy na nagpapanggap na namatayan ng isang kaibigan ay naparusahan – nang sila’y iwan ng obispo, ang kaibigan ay natagpuang tunay na namatay!
 • nang ginagawa pa lamang ang isang simbahang kanyang ipinatayo, nagkaproblema ang mga manggagawa dahil sa isang napakalaking bato; ang batong ito’y inutusan ng santo na huwag ng maging sagabal sa pagtayo ng simbahan – at ang bato nga ay umusog
 • upang papaniwalain ang isang pagano sa pagkakatawang-tao ni Cristo, pinalipat niya ang isang malaking bato sa kabilang ibayo ng ilog sa pamamagitan ng kanyang salita

Si San Gregorio ay nahimlay sa biyaya ng Diyos noong 270 humigit-kumulang.

ARAL:

Kung kayo ay may pananampalataya at ‘di kayo mag-aalinlangan, hindi lamang ang nangyari sa puno ng igos ang magagawa ninyo kundi kahit sabihin ninyo sa bundok na ito: Mabunot ka at bumulusok sa dagat, iyon ay mangyayari.” (Mt. 21:21)

Pakatibayin ang pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng relihiyon at sa panalangin.

Source:

Abriol, J. C. (2010). Talambuhay ng mga Santo, volume 2 (3rd ed.). Pasay: Paulines Publishing House.

Jones, T. H. (n.d.). Saint Gregory Thaumaturgus. In Saints.SPQN.com. Retrieved November 17, 2010, from http://saints.sqpn.com/saintg40.htm